Analiza hałasu, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Analiza oddziaływania akustycznego jest niewątpliwie jedną z najistotniejszych czynności jakie należy wykonać w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć związanych z energetyką wiatrową (Raport OOŚ). Projekt, dla którego wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi spełniać polskie normy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W celu uniknięcia wielu problemów na etapie opracowywania Raportu OOŚ, sugeruje się wykonanie szczegółowego rozpoznania terenów pod kątem ochrony akustycznej, jeszcze przed przystąpieniem do rozmieszczania turbin wiatrowych w danym projekcie. Na tym etapie konieczna wydaje się szczegółowa analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), gdyż wielu Inwestorów, przygotowując projekt farmy wiatrowej uwzględnia jedynie istniejącą zabudowę (często jedynie w oparciu o ortofotomapę np. Geoportal).
W celu uzyskania informacji o faktycznym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu wraz z określeniem dopuszczalnych poziomów hałasu należy zwrócić się pisemnym wnioskiem do stosownego organu (np. Urząd Gminy, Urząd Miasta) powołując się na zapisy art. 115 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu (art. 114 pkt 2 – Prawo ochrony środowiska). Przykładowo, jeśli w miejscowości znajduje się 80% zabudowy zagrodowej, 15% zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 5% zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej to cały teren ten należy określić jako teren zabudowy zagrodowej, gdzie dopuszczalnym poziomem hałasu w porze nocnej jest 45 dB(A).

Brak weryfikacji MPZP oraz informacji o faktycznym zagospodarowaniu terenu powoduje często, że na późniejszym etapie prac może powstawać konieczność rezygnacji z niektórych lokalizacji, gdyż w zasięgu oddziaływania znajduje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla którego zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie imisji hałasu.
Niewłaściwe podejście tych Inwestorów, którzy kierują się jedynie kryterium odległościowym od istniejącej zabudowy (nie uwzględniając planów miejscowych), często prowadzi do niepotrzebnych kosztów dodatkowych i opóźnień w realizacji inwestycji. Trzeba również pamiętać, że należy wykonać analizę w specjalistycznym oprogramowaniu, które uwzględnia także skumulowany hałas kilku turbin rozproszonych wokół potencjalnego obszaru chronionego akustycznie.
Reasumując, firma ansee consulting nakłania do wykonania szczegółowej analizy hałasu w specjalistycznym oprogramowaniu z uwzględnieniem zapisów planów miejscowych (lub na podstawie informacji o faktycznym zagospodarowaniu terenu) już na bardzo wczesnym etapie realizacji inwestycji. Pozwoli to na zminimalizowanie późniejszych kosztów oraz ewentualnych rezygnacji z turbin.

Autorzy:

Michał Roszyk
specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko
Michał Jaśkiewicz
specjalista ds. ocen oddziaływania na Natura 2000

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia