Czy wykonanie analizy porealizacyjnej hałasu dla farmy wiatrowej jest konieczne?

Praktycznie każda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej lub decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięć z zakresu energetyki wiatrowej, posiada zapis o obowiązku wykonania kontrolnych pomiarów poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną.
Obowiązek taki nakładają najczęściej w trakcie postępowania uzgodnieniowego, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Wynika to z faktu, że oddziaływanie akustyczne jest jednym z najważniejszych elementów przy ocenie wpływu farm wiatrowych na środowisko, które należy zweryfikować po zrealizowaniu inwestycji.
Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że ten element, jako jeden z nielicznych w całym postępowaniu administracyjnym DŚ jest unormowany w Polsce.

Określone są dopuszczalne poziomy hałasu dla pory nocnej i dziennej w odróżnieniu do rodzaju zabudowy (np. jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa itp.) – patrz: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Taką analizę porealizacyjną w zakresie wpływu hałasu na środowisko wykonuje się najczęściej w okresie od 2 do 6 miesięcy po wybudowaniu inwestycji.

Bardzo często w decyzjach środowiskowych są wskazane punkty, w których należy wykonać pomiary. Jeśli jednak brak jest takich zapisów w DŚ, to badania wykonuje się na granicy najbliższej działki względem turbiny wiatrowej lub w świetle samego okna budynku mieszkalnego. Pomiary hałasu wykonuje się dla takiej prędkości wiatru, aby turbina pracowała w przybliżeniu z maksymalną prędkością obrotową i tym samym osiągała swoją maksymalną moc akustyczną.

Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów hałasu w środowisku są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542), a dokładnie w Załączniku nr 7 „Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego”.
Aby badania były kompletne, wykonuje się bardzo często pomiary hałasu przed zrealizowaniem inwestycji w celu określenia tła akustycznego w porze dziennej i nocnej (można również zmierzyć przy wyłączonych siłowniach wiatrowych). Daje to doskonały obraz wpływu inwestycji względem stanu przed wybudowaniem turbin. Wyniki takiej analizy porealizacyjnej, należy przedłożyć najczęściej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz ewentualnie właściwemu organowi ochrony środowiska czy Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (sprawa indywidualna – wynikające ściśle z zapisów zawartych w DŚ).

Wybierając firmę Ansee Consulting, mają Państwo gwarancję poprawności wykonanych badań oraz pewność, że nikt nie zakwestionuje uzyskanych wyników, ponieważ nasze badania wykonywane są przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji, wydany przez PCA.


mgr Michał Roszyk
Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia