Ansee Consulting i Transprojekt Gdański

inwentaryzacja dla drogi

Ansee Consulting wykona dla Transprojektu Gdańskiego inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko dla ok 75 km odcinka Drogi Krajowej nr 25. Prace zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin”.

W zakres naszych prac wchodzi m.in.

  • Inwentaryzacja przyrodnicza gatunków i siedlisk występujących na terenach położonych w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych flory, fauny i grzybów wraz ze wskazaniem gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej oraz korytarzy migracyjnych zwierząt.
  • Opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
  • Określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze środowiska.
  • Wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich minimalizacji dla gatunków zwierząt przemieszczających się wzdłuż korytarzy ekologicznych.
  • Wskazanie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia