Budowa mostu granicznego Pieńsk – Deschka – tło projektu

Tło projektu

Inwestycja polegająca na budowie mostu granicznego Pieńsk – Deschka stanowi wypełnienie umowy z dnia 21.11.2000 r. zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec. Umowa ta obejmuje budowę mostów granicznych, których powstanie ma ułatwić transgraniczny ruch drogowy. Wśród planowanych sześciu mostów (po 3 mosty każda strona), znajduje się obiekt na Nysie Łużyckiej, pomiędzy Pieńskiem i Deschka, za budowę którego odpowiedzialna jest strona polska.

Prace projektowe obejmujące wykonanie mostu granicznego wraz z dojazdami, a więc połączenie dróg wojewódzkiej nr 351 (PL) i krajowej S127 (DE) rozpoczęto w dniu 11.12.2017 r.

W 2018 roku rozpoczęły się prace terenowe w ramach inwentaryzacji przyrodniczej dla trzech wariantów lokalizacji mostu. Równocześnie opracowywano kartę informacyjną przedsięwzięcia, która stanowi jeden z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Dodatkowo, ze względu na lokalizację inwestycji na cieku granicznym, przygotowywano się także do rozpoczęcia procedury oceny oddziaływania w aspekcie transgranicznym.

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w Polsce

Prawo polskie zakłada konieczność uzyskania oddzielnej decyzji administracyjnej w zakresie wpływu inwestycji na środowisko przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego lub decyzji niosących podobne skutki, takich jak zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Rodzaje inwestycji, do których konieczne jest uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia określa zamknięty katalog zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie to wydano na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ustawie tej znajdują szczegółowe wymagania w zakresie postępowania administracyjnego mającego na celu uzyskanie decyzji oraz zawartości dokumentów służących przedstawieniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opis prac wykonanych w ramach projektu

Dnia 29.06.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z trwającymi jednocześnie pracami projektowymi i konsultacjami ze stroną niemiecką odnośnie wyboru przebiegu trasy, wariant wskazany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jako preferowany przez inwestora, uległ zmianie. Dokonano tego na podstawie uwarunkowań przyrodniczych, w szczególności w odniesieniu do miejsca przekroczenia doliny rzecznej, gdzie wykazano po stronie niemieckiej siedlisko 6510 – ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże. W październiku 2018 roku została podjęta decyzja o wycofaniu poprzedniej procedury i ponownym złożeniu wniosku o wydanie DŚU.

Postępowanie zostało wznowione ponownie dnia 23.01.2019 r., wydano także postanowienie o konieczności przeprowadzenia postępowania transgranicznego i nałożono obowiązek przetłumaczenia przez inwestora dokumentacji na język niemiecki.

W dalszym etapie prowadzonej procedury uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.03.2019 r., w której nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożono warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji środowiskowej. Organ prowadzący uchylił także postanowienie w sprawie przeprowadzenia postępowania transgranicznego, co zakończyło de facto proces uzyskiwania decyzji.

29 listopada 2019 r. Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei przekazał uroczyście komplet dokumentacji stronie niemieckiej. Ciągła współpraca z inwestorem, zespołem projektantów oraz stroną niemiecką pozwoliła sprawnie i szybko zakończyć procedurę i uzyskać decyzję środowiskową.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia