Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, która zwana jest po prostu decyzją środowiskową (DŚ) jest to dokument, który uzyskuje się w toku postępowania administracyjnego na mocy przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zwana potocznie Ustawą OOŚ.

Decyzja środowiskowa określa pośredni i bezpośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki kultury oraz wzajemne powiązania między tymi elementami zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji inwestycji. Charakteryzuje również możliwości oraz sposoby zapobiegania i łagodzenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać jeszcze przed uzyskaniem decyzji koncesyjnej albo pozwolenia czy zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

Istnieją dwie grupy przedsięwzięć, dla których należy uzyskać DŚ:

  • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – jest to tzw. I grupa, dla których zawsze wykonuje się pełną ocenę oddziaływania na środowisko, czyli sporządza się Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (Raport OOŚ);
  • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – jest to tzw. II grupa, to przedsięwzięcia, w których to organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach rozstrzyga w formie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a więc czy sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie konieczne.

Katalog konkretnych przedsięwzięć, które są zakwalifikowane do ww. rodzajów przedsięwzięć został określony w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia