Decyzje i procedury środowiskowe

Usługi z zakresu decyzji i procedur środowiskowych

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (potocznie: raport OOŚ, raport środowiskowy) jest nieodłącznym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej też decyzją środowiskową).

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na rozpoznaniu składu gatunkowego i w większości przypadków, także liczebności i rozmieszczenia stwierdzonych taksonów z badanej grupy. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy przyrody ożywionej (flora, fauna, roślinność), jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady itp.)

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 polega na przeprowadzeniu analizy czy dane przedsięwzięcie może istotnie pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków, dla których ochrony obszar ten został utworzony, wpłynąć negatywnie na integralność obszaru oraz spójność całej sieci Natura 2000.

Analiza akustyczna to specjalistyczny model matematyczny, który na podstawie podanych parametrów, oblicza natężenie hałasu w zadanych lokalizacjach lub siatce receptorów na całym terenie podlegającym analizie. Wynikiem analizy są poziomy hałasu w receptorach, załączniki graficzne z wynikami w postaci izofon oraz omówienie tych wyników i propozycje działań minimalizujących.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, która zwana jest po prostu decyzją środowiskową (DŚ) jest to dokument, który uzyskuje się w toku postępowania administracyjnego na mocy przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zwana potocznie Ustawą OOŚ.

Doradztwo środowiskowe jest wsparciem eksperckim i prawnym na różnym etapie realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowania czy samego planowania inwestycji. Przed rozpoczęciem inwestycji zaleca się wykonanie screeningu środowiskowo-przyrodniczego dla nowego przedsięwzięcia bądź środowiskowego due diligence dla projektu rozpoczętego.

Monitoring porealizacyjny jest zaplanowaną serią badań przyrodniczych bądź środowiskowych mających na celu zweryfikować faktyczne oddziaływanie inwestycji po jej powstaniu bądź mających na celu ocenę funkcjonalności i skuteczności zaplanowanych działań minimalizujących | kompensujących.

Ocena oddziaływania inwestycji na krajobraz jest to wskazanie wpływu nowych obiektów pojawiających się w przestrzeni na istniejący krajobraz przyrodniczy lub kulturowy. Waloryzacja krajobrazu stanowi ocenę danego wnętrza krajobrazowego, czy widokowego (widocznych elementów otoczenia) pod względem walorów estetycznych.

Ocena zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), ocena wpływu inwestycji na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd) wymaga identyfikacji celów środowiskowych na podstawie badań ichtiologicznych, chemo-fizycznych, siedliskowych.

Opracowanie ekofizjograficzne to dokument, który jest opracowywany przed podjęciem prac nad projektami planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, czy też województw.

Optymalizacja środowiskowa to szereg działań doradczych, opartych na analizie dokumentów już istniejących, a także zaproponowanych przez naszych specjalistów badaniach i analizach, mających na celu ograniczenie kosztów powstania inwestycji, umożliwienie jej powstania czy też złożenie konkurencyjnej oferty w postępowaniu przetargowym.

Prognoza oddziaływania na środowisko, jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jej szczegółowość musi być dopasowana do szczegółowości dokumentu podlegającego ocenie.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji albo inne podmioty wykonujące funkcje publiczne.

Realizacje w kategorii:

Decyzje i procedury środowiskowe

Artykuły w kategorii:

Decyzje i procedury środowiskowe