Inwentaryzacja przyrodnicza kajakiem!

Inwentaryzacja przyrodnicza daje pełen obraz środowiska naturalnego na obszarze lokalizacji przedsięwzięcia określając najbardziej wartościowe obszary  oraz gatunki fauny i flory.

Wyniki inwentaryzacji w połączeniu z danymi projektowymi i analizami środowiskowymi dają odpowiedz na to jaki wpływ na środowisko przyrodnicze będzie miała planowana inwestycja. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio zaprojektować minimalizacje i kompensacje przyrodnicze.

Dobrze przygotowana inwentaryzacja przyrodnicza pozwala odpowiedzieć na pytania stawiane podczas oceny oddziaływania na środowisko. Na jej podstawie możliwa jest waloryzacja przyrodnicza, ocena wpływu na siedliska i gatunki chronione, ocena wpływu na cele ochrony obszarów chronionych, w tym Natury 2000, jak również ocena wpływu na bioróżnorodność. Inwentaryzacja przyrodnicza pozwala na wykrycie możliwie wszystkich gatunków i siedlisk podlegających ochronie oraz rzadkich w kraju, w regionie, ale nie tylko. Ważne jest też, w inwentaryzacji przyrodniczej uwzględnić gatunki, których liczebność lokalna lub krajowa wykazuje tendencje spadkowe. Często, w celu określenia stanu zachowania siedlisk należy również zinwentaryzować gatunki inwazyjne bądź obce. Takie dane pozwalają w sposób obiektywny podejść do oceny oddziaływania na elementy przyrodnicze.

Ansee Consulting posiada odrębny Dział Przyrodniczy, którego specjaliści szczegółowo zajmują się przeprowadzaniem ekspertyz przyrodniczych.

I tak w miniony czwartek grupa naszych przyrodników przeprowadzała inwentaryzacje z poziomu rzeki, płynąc kajakiem!

Dzięki takiemu rozwiązaniu udało nam się znaleźć stanowiska szeregu chronionych gatunków zwierząt m.in.  wydry, zimorodka, ortolana oraz kani rudej.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia