Inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze

Usługi z zakresu inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych

Screening przyrodniczy to wstępna ocena możliwości realizacji inwestycji pod kątem jej potencjalnego oddziaływania na środowisko. Polega na wstępnej analizie dostępnych materiałów uzupełnionych w dane z badań terenowych. 

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny jest podstawową pracą wykonywaną w celu określenia możliwości wystąpienia ryzyka związanego z planowaną inwestycją, które mogą oddziaływać zarówno na ptaki jak i nietoperze.

Monitoring porealizacyjny jest zaplanowaną serią badań – przyrodniczych bądź środowiskowych – mających na celu zweryfikowanie faktyczne oddziaływanie inwestycji po jej powstaniu, bądź mających na celu ocenę funkcjonalności i skuteczności zaplanowanych działań minimalizujących lub kompensujących.

CRM, czyli modelowanie ryzyka zderzeń, służy do oszacowania prawdopodobieństwa kolizji zwierząt z przeszkodami.

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na rozpoznaniu składu gatunkowego i w większości przypadków, także liczebności i rozmieszczenia stwierdzonych taksonów z badanej grupy.

Waloryzacja przyrodnicza ma na celu określenie wartości przyrodniczych danego terenu wraz ze wskazaniem cennych elementów przyrodniczych.

Rozpoznanie siedlisk potencjalnych za pomocą modelowania

Inwentaryzacja dendrologiczna (inwentaryzacja zieleni) to praca polegająca na określeniu dokładnego położenia drzew i krzewów w terenie wraz z niezbędnymi pomiarami. Wynikiem jest dokładny wykaz ilościowy i gatunkowy stwierdzonych gatunków na danym terenie.

Jest niezbędnym dokumentem w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i waloryzacji terenów. Jest przydatny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i bardzo istotny do wyceny robót. Wykonywany jest w celu określenia liczby drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem i wymagających wycinki lub przycięcia.

Realizacje w kategorii:

Inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze

Artykuły w kategorii:

Inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze