Jak dane satelitarne wspomagają budowę farm wiatrowych? cz.1

W licznych przypadkach budowa farmy wiatrowej odbywa się dopiero w okresie kilku lat po terminie zakończenia obserwacji ptaków i nietoperzy. Zalecenia powstałe w ramach tych monitoringów opisują najczęściej roczny okres aktywności tych zwierząt, charakterystyczny dla danego momentu. Na ich podstawie tworzone są zalecenia co do funkcjonowania samej farmy wiatrowej oraz monitoringu porealizacyjnego. Niestety po pewnym czasie dane te stają się często nieaktualne, na co również wpływ ma zmiana zagospodarowania terenu w obrębie samej farmy wiatrowej. W celu stwierdzenia aktualności badań przedrealizacyjnych konieczne jest właśnie zweryfikowanie uwarunkowań pokrycia i zagospodarowania terenu farmy wiatrowej i jej otoczenia. Na tej podstawie można również wyznaczyć skrócone obserwacje terenowe, których celem jest zweryfikowanie rozbieżności względem monitoringu przedrealizacyjnego.

W większości przypadków jednak, zarówno w raportach z monitoringów przyrodniczych, jak i samych raportach o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko brak jest właściwej analizy aktualnego w okresie obserwacji zagospodarowania terenu. Dotyczy to również terenu w większym otoczeniu farmy wiatrowej w przypadku gatunków kolizyjnych lęgowych np. ptaków szponiastych i bocianów białych. Stąd też brak jest możliwości określenia np. potencjalnych żerowisk kan rudej w sąsiedztwie farmy wiatrowej i określenie zakresu ich utraty przez budowę samej inwestycji. Bardzo często ze względu na zmianę uwarunkowań zagospodarowania terenu, utratę siedlisk rozrodu czy żerowisk wywołanych przekształceniami niezależnymi od budowy samej farmy wiatrowej, sytuacja wybranych gatunków zmienia się (najczęściej pogarsza), co ma wpływ na dezaktualizację danych z monitoringu przedrealizacyjnego. Element też ma znaczenie przy ocenie samego funkcjonowania farmy wiatrowej w okresie eksploatacji. Zmiany wywołane w użytkowaniu gruntów mogą np. wpływać niekorzystnie na populację bocianów białych i redukcję ich żerowisk, co trudne jest do wykazania bez analizy właśnie zagospodarowania terenu.

Brak wyznaczenia ww. informacji nt. zagospodarowania terenu w momencie monitoringu przedrealizacyjnego często uniemożliwia określenie kierunków zmian w samym zagospodarowaniu do dnia budowy bądź eksploatacji turbin wiatrowych. To uniemożliwia również określenie potencjalnej aktualności zebranych danych podczas monitoringu przedrealizacyjnego.

W naszych analizach by ww. wiedza była dostępna i istniała możliwość cofnięcia się w czasie i opisanie panujących podczas monitoringów przedrealizacyjnych funkcji terenów stosujemy dane satelitarne. Wykorzystujemy dane multispektralne zarówno w paśmie widzialnym jak również poza zakresem widzialności oka ludzkiego. Pozwala to nam określić zmiany w zagospodarowaniu terenu, kondycji zieleni i dostępności terenów wodozależnych jakie wystąpiły pomiędzy okresem badań a dniem dzisiejszym. Analizy te nie tylko stanowią podwalinę do oceny aktualności obserwacji ptaków i nietoperzy, ale również pozwalają wykluczyć wpływ funkcjonowania farm wiatrowych na populację lokalną.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia