Jak dane satelitarne wspomagają budowę farm wiatrowych? cz. 2

Jednym z kluczowych elementów realizacji farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych jest rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych. W zależności od etapu realizacji takiej inwestycji stopień szczegółowości tych analiz będzie zróżnicowany.

Podczas przygotowania inwestycji w ramach pozwolenia na budowę przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prace nad rozpoznaniem środowiskowym będą znacznie bardziej zaawansowane niż analiza przy zakupie inwestycji czy realizacji już na etapie budowy. Niezależnie od etapu realizacji inwestycji tradycyjne metody analiz środowiskowych mogą być wspomagane analizami z wykorzystaniem danych satelitarnych.

Dane takie ułatwiają i umożliwiają rozpoznanie terenu w sposób szybki i obiektywny. Umożliwiają one również cofnięcie się analizami w czasie.

Jak już wspominałem w poprzednim artykule dotyczącym wykorzystania danych satelitarnych przy realizacji inwestycji farm wiatrowych dane satelitarne mogą stanowić idealne narzędzie do weryfikacji zagospodarowania terenu, zmian w zagospodarowaniu terenu pomiędzy okresem realizacji inwentaryzacji przyrodniczej czy uzyskiwania decyzji środowiskowej a etapem samej realizacji inwestycji. Zatem dane satelitarne pozwolą nam zweryfikować w jaki sposób zagospodarowany jest teren pod naszą inwestycję. Pozwala to w pierwszej kolejności rozpoznać stan zabudowy w okolicy planowanej inwestycji, zmiany w tej zabudowie bez wychodzenia w teren. Pozwala to również zbadać samo zagospodarowanie terenu pod przyszłą inwestycję, a mianowicie użytkowanie terenu jako pole, użytek zielony i zmiany w tym zagospodarowaniu. Analiza zobrazowań satelitarnych umożliwia również weryfikację rozwoju zadrzewień i zalesień. W ten sposób dane te wspomagać mogą dodatkowe analizy techniczne związane z samym zacienieniem czy przesłaniem przyszłej farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej, co może mieć wpływ na zmianę w produktywności inwestycji.

Drugim elementem jest rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych pod kątem użytkowania i zagospodarowania użytków zielonych. Jednym z takich ważniejszych użytków zielonych ze względów przyrodniczych są łąki. Znajdują się one często w obniżeniach terenu, czy w pobliżu cieków wodnych. Dane satelitarne pozwalają nam zaobserwować właśnie zróżnicowanie łąk, sprawdzić samo gospodarowanie tymi łąkami czyli np. terminy pokosów.

Dane satelitarne umożliwiają nam również zweryfikowanie terenów wód, terenów wodozależnych i podlegających zalewom. Bardzo często tereny te są jednymi z najbardziej cennych obszarów w granicach naszych inwestycji. Stanowią one miejsce rozrodu ptactwa, płazów oraz wystąpienia rzadkich gatunków roślin. Na podstawie zobrazowań satelitarnych można dokładnie wskazać miejsca, gdzie prace przyrodnicze powinny odbyć się w pierwszej kolejności i pod jakim kątem.

Po czwarte dane satelitarne umożliwiają nam przeanalizowanie samego mikroklimatu w postaci nasłonecznienia elementów obszaru. Może to być wykorzystane w doborze i rozmieszczeniu ogniw fotowoltaicznych.

Podsumowując, wykorzystanie danych satelitarnych przy planowaniu farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych na różnym etapie realizacji tych inwestycji pomaga zarówno samym decydentom, jak i jednostkom certyfikującym czy finansującym w ocenie uwarunkowań środowiskowych. Analizy satelitarne mogą wspomagać również analizy czysto techniczne związane właśnie z produktywnością energetyczną. Zachęcam zatem do korzystania z tego typu danych niezależnie od wykorzystania analiz tradycyjnych. Pozwoli to zaoszczędzić czas, zminimalizować ryzyko inwestycyjne, jak również wspomoże podjęcie decyzji strategicznych i pozwoli zadbać o środowisko lokalne.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia