Jak długo ważna jest decyzja środowiskowa? Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku – cz.2

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

CZĘŚĆ 2. Data ważności decyzji środowiskowej

Kolejny wpis dotyczący zmian, jakie pod koniec 2015 roku weszły w życie w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa OOŚ).

Na wstępie zaznaczę, że pomimo czasu, jaki upłynął od terminu wejścia w życie części zmian w ustawie OOŚ, wiele osób nadal zapomina o nowych terminach obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które uległy wydłużeniu.

Jak długo jest ważna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Przyglądając się procesowi inwestycyjnemu w Polsce, niejednokrotnie zastanawiałem się, dlaczego tak długo wszystko trwa? Ilość pozwoleń, jakie musi uzyskać Inwestor na pewno jest istotną barierą w sprawnej realizacji przedsięwzięcia. Należy zgodzić się, że również sam proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest łatwy i szybki. Jednak jak już się zakończył sukcesem, to czas, w jakim decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej decyzja środowiskowa) obowiązywała, nie zawsze był wystarczającym czasem dla Inwestora, zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych inwestycjach. Przypomnijmy, że decyzja środowiskowa była ważna 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna, a w przypadku, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo możliwe było przedłużenie tego terminu do lat 6.

Obserwując rynek w ostatnich latach, stwierdzam, że w przypadku inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (np. energetyka wiatrowa, czy też biogazownie) od momentu pojawienia się pomysłu do jego realizacji upływa średnio około 5-6 lat, a czasem i więcej. W przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych (drogowe czy kolejowe) było to więcej niż 10 lat. Skutkiem tego, było wykonywanie po raz kolejny pełnej procedury administracyjnej, mającej na celu uzyskanie decyzji środowiskowej i tym samym kolejne przesunięcie w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Dobrze się stało, że nasi parlamentarzyści wsłuchali się w głos środowiska i podjęli działania legislacyjne w celu zmiany tych przepisów. We wrześniu 2015 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1211). Zmieniono długość ważności decyzji środowiskowej z 4 lat do 6 lat od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna. Możliwe jest również jej wydłużenie do 10 lat (wcześniej było to 6 lat). Przepisy te odnosiły się jedynie do decyzji wydanych po 4 września 2015 r.

Zmiany, jakie wprowadzono ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), weszły w życie z dniem 24 grudnia 2015 r. i precyzują, że okres ważności wydłużono również dla „starszych” decyzji środowiskowych.

Reasumując, od dnia 24 grudnia 2015 r. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach są ważne 6 lat, z możliwością jego wydłużenia do 10 lat. Niewątpliwie jest to dobry krok, który miejmy nadzieję przyśpieszy proces inwestycyjny i uniknie wykonywania kolejnych opracowań tylko dlatego, że przygotowanie dokumentacji przeciągnęło się w czasie.


mgr Michał Roszyk

Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia