Jakie inwestycje wymagają Raportu OOŚ?

Inwestycje wymagające sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Podczas naszej pracy bardzo często stykamy się z pytaniem, czy dana inwestycja wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Przy takiej analizie wykorzystywane są pewne znormalizowane reguły wynikające bezpośrednio z prawa, ale nie tylko! Sporządzenie raportu jest obligatoryjne dla:

 • Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa)
 • Przedsięwzięć dla których:
  • wymagane jest ustalenie obszaru ograniczonego użytkowania;
  • realizacja może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Niezależnie, dla nowych przedsięwzięć bądź modyfikacji / rozbudowy istniejących już obiektów, dla których prowadzona jest procedura administracyjna mająca na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzenie Raportu OOŚ może zostać nałożone przez właściwy organ w drodze postanowienia  zgodnie z art. 63 Ustawy OOŚ, a w przypadku inwestycji mogących znacząco negatywnie wpłynąć na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 97 Ustawy OOŚ nakładany jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Stosownej kwalifikacji przedsięwzięć dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r (tekst jednolity z Dz. U. z 2016 r., poz. 71)  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wykonuje się go dla:

 • Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa);
 • Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa), dla których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jest to klasyfikacja literalna, praktykowana powszechnie przez radców prawnych i możliwa do zastosowania w sposób schematyczny. Jednak tu pojawia się wiele działań, które właściwy konsultant ochrony środowiska może wskazać inwestorowi, a które mogą pomóc mu zamknąć procedurę środowiskową na etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, bez konieczności opracowywania rozbudowanego Raportu OOŚ. Niejednokrotnie udało się nam takie ograniczenie, które to jednocześnie pozwoliło inwestorowi zaoszczędzić czas i komplikacje wynikające z konsultacji społecznych (których nie ma po sporządzonym KIP, a są po Raporcie OOŚ) oraz zredukować koszty procedury środowiskowej ze względu na brak wymogu sporządzenia raportu środowiskowego.

Kluczowymi elementami przy takim podejściu stosowanymi w Ansee Consulting jest:

 • Wskazywanie rozwiązań, których zastosowanie pozwoli zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko i uniknąć konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Właściwa analiza oddziaływań oraz skuteczna prezentacja dowodów na etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) pozwalająca przekonać organy wydające werdykt o braku konieczności nałożenia Raportu OOŚ. Takie możliwości zostały wzmocnione wejściem w styczniu 2017r zmian w prawie, w wyniku których RDOŚ może w swoich opiniach wskazujących brak obowiązku przedłożenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nakładać warunki realizacji inwestycji ( 64 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 • Przeprowadzenie inwestora przez skomplikowany proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (np. w ramach przekazanego pełnomocnictwa) wraz ze wsparciem radcy prawnego.

Naszym zdaniem, działania te pozwalają inwestorowi osiągnąć zamierzony cel i do podobnego podejścia zachęcamy również innych konsultantów środowiskowych.

Michał Jaśkiewicz
CEO & Founder, specjalista d.s. ochrony przyrody

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia