Kanał Gliwicki. Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie elementów prognozy oddziaływania na środowisko w odniesieniu do założeń koncepcyjnych dla zadania pn.: „Modernizacja Kanału Gliwickiego – prace przygotowawcze”, nr POIŚ 7.5-20


Zamawiający: Tractebel Engineering S.A. dla RZGW Gliwice
Lokalizacja: woj. opolskie i woj. śląskie
Wielkość: długość kanału ok 40 km, obszar inwentaryzacji 400 ha
Zakres prac Ansee: przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i elementów prognozy oddziaływania na środowisko;
inwentaryzacja chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych; inwentaryzacja pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz obszarowych form ochrony przyrody;
waloryzacja przyrodnicza terenu;
określenie wpływu planowanych prac na walory przyrodnicze i stosunki wodne;
analiza oddziaływania na różnorodność biologiczną;
propozycja działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie realizacji inwestycji;
udział w konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
uzyskanie w imieniu Inwestora zaświadczenia/deklaracji instytucji odpowiedzialnych za monitoring obszarów Natura 2000.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia