Kompensacje przyrodnicze

Co to jest?

Kompensacja przyrodnicza jest to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych” (art. 3. Pkt. 8 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Zajmujemy się kompleksowo realizacją różnego rodzaju kompensacji przyrodniczych i działań minimalizujących. Większość z nich jest decydującym elementem możliwości zrealizowania danej inwestycji, stąd tak ważne jest odpowiednie stosowanie rozwiązań, które skompensują bądź zminimalizują negatywne efekty inwestycji. Są to:

 • przenoszenie płazów,
 • przenoszenie roślin – Metaplantacja
 • nasadzenia roślin
 • odtwarzanie siedlisk zwierząt i siedlisk przyrodniczych,
 • instalacja platform dla ptaków drapieżnych np. orła,
 • instalacja budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
 • odtwarzanie siedlisk dla błonkoskrzydłych
 • odtwarzanie i wykaszanie łąk
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • lokalizacja gruntów na potrzebę realizacji kompensacji
 • negocjacja warunków realizacji kompensacji z właścicielami gruntów

Działania kompensacyjne są wynikiem postanowień organu wydającego zgodę na wycinkę drzew bądź są określane w decyzji środowiskowej jako zadośćuczynienie poniesionej przez przyrodę szkody. Wiemy, że są to działania często niełatwe i podnoszące koszty realizacji inwestycji, dlatego też w procesie oceny oddziaływania na środowisko staramy się je maksymalnie optymalizować i wskazywać takie działania, które są możliwe do zrealizowania.

Doświadczenie

Kompensacja przyrodnicza i minimalizacja, by była skuteczna musi często opierać się na wiedzy wielu specjalistów.
Nasze bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji różnego rodzaju działań kompensujących, naprawczych i minimalizujących pozwala nam stwierdzić, że właściwie wykonana kompensacja, to też zaoszczędzenie sporych funduszy przez wykonawcę.

Podejmowaliśmy się zadań:

łatwych, niewymagających kompilacji wiedzy wielu specjalistów:

 • metaplantacja zimowita jesiennego oraz dziewięćsiła bezłodygowego w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu DK33,
 • przesadzanie róży francuskiej mające na celu ochronę roślin przed zniszczeniem w ramach Modernizacji wałów Wrocławskiego Węzła Wodnego,
 • przenoszenie włosienicznika poza strefę robót w rzekach Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej w ramach budowy obwodnicy Kłodzka,
 • Instalacja koszy lęgowych dla kobuza w związku z utratą stanowisk lęgowych w trakcie Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego,
 • przenoszenie mrowiska mrówki łąkowej w związku z Budową odcinka drogi S3,
 • przenoszenie próchna drzewa zasiedlonego przez pachnicę dębową w związku z Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego,

po takie, gdzie udział wielu specjalistów, w tym geologów i hydrologów, czy analizy modelowania były wymagane:

 • Leniwa Obra,
 • Czerna Wielka,
 • dobór mieszanki roślin w celu odtworzenia łąk świeżych i selernicowych Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego,

i takie, których zakres wymagał użycia ciężkiego sprzętu bądź prac wielu rąk:

 • przesadzanie arcydzięgla litwora w związku z Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego,
 • przenoszenie wyciętych drzew z koziorogiem dęboszem w związku z Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz Rozbudowa magazynu w strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach,
 • instalacja budek lęgowych dla sów i platform dla bielików,
 • Przenoszenie skrzeku i płazów w związku z budową odcinka autostrady A1 na Śląsku,
 • Wykaszanie łąk zmiennowilgotnych mające na celu poprawę stanu zachowania siedliska przyrodniczego oraz siedliska chronionych gatunków modraszków wokół  stacji elektroenergetycznej Byczyna,
 • Metaplantacja na stanowiska zastępcze 700 osobników mieczyka dachówkowatego oraz 25 kosaćców syberyjskich w związku z budową stacji elektroenergetycznej Byczyna,
 • metaplantacja storczyków w związku z budową odcinka autostrady A1 na Śląsku,
 • zbiór oraz wysiew nasion krwiściągu lekarskiego – rośliny żywicielskiej chronionych gatunków modraszków na odtwarzane siedlisko występowania motyli w ramach budowy odcinka drogi S3,
 • metaplantacja słonolubnych gatunków roślin – soliród i aster solny na solniska stanowiące  siedliska zastępcze w ramach budowy odcinka obwodnicy Kołobrzegu,
 • elektropołowy ryb i ich przenoszenie z odwadnianego Kanału Miejskiego we Wrocławiu do rzeki Odry w celu ochrony osobników podczas modernizacji Kanału.

Trudne pytania

Skąd pozyskać nasiona łąk?

Zasadniczo są dwa sposoby pozyskania mieszanek nasion do wysiewu siedlisk łąkowych. Pierwszy z nich polega na zakupieniu odpowiednich nasion. Zaletą tego sposobu jest możliwość szybkiego pozyskania znacznej ilości nasion. Jego wadą jest problem z dostępnością nasion wybranych gatunków roślin. Ponadto część roślin koniecznych do wysiewu na specyficznych typach łąk jest uznawana za chwasty i ustawa o nasiennictwie nie dopuszcza sprzedaży nasion tych gatunków.
Drugi sposób pozyskiwania nasion polega na pozyskaniu siana z łąki danego typu i odzyskaniu z niego nasion roślin. Niewątpliwą zaletą tego sposobu jest fakt, iż pozyskane nasiona posiadają lokalną pulę genową, a ich skład gatunkowy ściśle odpowiada naszym potrzebom. Wadą metody jest pozyskanie stosunkowo niewielkiej ilości nasion, która przy wielkoobszarowych obsiewach może być niewystarczające. Ponadto wykonanie pokosu łąki, z której pobieramy nasiona musi być wykonane 2 -3 razy w ciągu roku, ponieważ różne rośliny mają równe okresy kwitnienia i owocowania. Ponadto w celu pozyskania nasion z pokosu konieczne jest jego składowanie w odpowiednich warunkach pozwalających na odzysk nasion.

Kiedy należy kosić łąkę?

Różne typy siedliskowe łąk chronionych mają różne terminy i różną częstotliwość pokosu (łąki jednokośne i łąki dwukośne). Określenie tych parametrów dokonuje botanik po inwentaryzacji przyrodniczej i określeniu siedliska. Należy pamiętać, iż niektóre łąki wymagają bezwzględnie usunięcie skoszonej biomasy i nie można stosować mulczowania. Pokos łąki może być zdeterminowany również występowaniem na niej chronionych gatunków ptaków, dlatego też pewne zalecenia mogą pojawić się też od ornitologa. Są sytuacje, że dla właściwego spełnienia wymogów decyzji środowiskowej i ochrony danego siedliska konieczne jest stosowanie ręczne wykaszanie łąki.

Jakie budki lęgowe należy montować?

Ze względu na cel kompensacji określany jest typ budki lęgowej. Odpowiada on pewnym preferencjom gniazdowym ptaka i jego wielkości. Stąd bardzo ważne jest by w przypadku braku jednoznacznego określenia w decyzji typu budki lęgowej zasięgnąć opinii ornitologa. Podobnie jest też z nietoperzami, więc przed montażem budki czy schronienia w ramach kompensacji za zajęcie siedliska (np. podczas termomodernizacji budynku) należy zasięgnąć opinii chiropterologa. Należy również pamiętać, że stosowane są różne materiały do budów budek, dlatego też cena budki może się bardzo różnić. Budki z trocinobetonu będą droższe od budek drewnianych, ale mogą być korzystniejsze ze względu na trwałość.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia