Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na rozpoznaniu składu gatunkowego i w większości przypadków, także liczebności i rozmieszczenia stwierdzonych taksonów z badanej grupy. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy przyrody ożywionej (flora, fauna, roślinność), jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady itp.)

Opierając się na bogatych zasobach ludzkich wewnątrz firmy, jak również na współpracy z krajowymi i światowymi przyrodnikami, biologami i ekologami wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze i ekspertyzy przyrodnicze wszelkiego typu na terenie całej Polski:

 • Inwentaryzacja botaniczna (w tym inwentaryzacja gatunków chronionych roślin, inwentaryzacja roślin inwazyjnych, inwentaryzacja mszaków i paproci, makrofitowy indeks rzeczny itp.)
 • Inwentaryzacja grzybów i porostów – inwentaryzacja mykologicza i lichenologiczna
 • Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych (określanie stanu ochrony siedlisk, zdjęcia fitosocjologiczne, inwentaryzacja chronionych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, kartowanie siedlisk)
 • Inwentaryzacja bentosu (zoobentos, makrobentos)
 • Inwentaryzacja glonów (okrzemkowy indeks, halofile, halofoby)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców (w tym inwentaryzacja entomologiczna, inwentaryzacja chronionych owadów, inwentaryzacja motyli i chrząszczy, inwentaryzacja pachnicy, inwentaryzacja ślimaków, inwentaryzacja raków itp.)
 • Inwentaryzacje ryb (inwentaryzacja ichtiologiczna, inwenetaryzacja za pomocą agregatu, inwentaryzacja z łodzi, elektropołowy)
 • Inwentaryzacja herpetofauny (inwentaryzacja płazów i gadów, inwentaryzacja zgodna z Państwowym Monitoringiem Środowiska (PMŚ), określanie przejść dla płazów)
 • Inwentaryzacja ptaków (inwentaryzacja ornitologiczna, inwentaryzacja siedlisk ptaków, inwentaryzacja budynków, monitoring ornitologiczny)
 • Inwentaryzacja ssaków (inwentaryzacja teriologiczna, odłowy ssaków, inwentaryzacja bobra, inwentaryzacja chomika)
 • Inwentaryzacja nietoperzy (inwentaryzacja chiropterologiczna, kontrola budynków, opinia chiropterologicnza, monitoring chiropterologiczny)

Tak kompleksowe analizy przyrodnicze możliwe są dzięki przyrodnikom Ansee Consulting:

 • Botanik
 • Entomolog
 • Ichtiolog
 • Herpetolog
 • Ornitolog
 • Teriolog
 • Chiropterolog

W wyniku inwentaryzacji otrzymujemy dane, które nanoszone są na mapy w systemie GIS. Prace są dokumentowane, również fotograficznie. Na podstawie zgromadzonych danych możliwe jest właściwe wykonanie opinii przyrodniczej, waloryzacji przyrodniczej środowiska, oceny stanu środowiska i oceny oddziaływania na siedliska i gatunki chronione oraz oceny wpływu na obszary Natura 2000. Stwierdzone w terenie gatunki bądź siedliska mogą w procesie oceny uzyskać zgody na derogacje bądź kompensacje np. przeniesienie mrowiska.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia