Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.

Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.


Zamawiający: EUROVIA KRUSZYWA S.A
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Projekt: 'Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna’.
Zakres Ansee:

  • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną wpływu na środowisko przyrodnicze,
  • identyfikacja i ocena oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000,
  • przeprowadzenie analizy planowanego przedsięwzięcia wraz z oceną oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem takich aspektów jak: geologia, hydrogeologia, hydrografia, cenne elementy środowiska przyrodniczego, geomorfologia, klimat, bioróżnorodność, gospodarka odpadami, wpływ na krajobraz i dobra kulturowe, powietrze, zdrowie ludzi oraz wzajemne oddziaływanie tych elementów,
  • szczegółową analizę wpływu na wody podziemnie i powierzchniowe, w tym na Jednolite Części Wód,
  • modelowanie akustyczne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • prognozę stężeń zanieczyszczeń powietrza
  • propozycję działań minimalizujących i kompensujących.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia