Wydobycie kruszywa z Odry. Ocena wpływu na Jednolite Części Wód

Analiza wpływu wydobycia kruszywa z dna koryta Odry na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych jako uzupełnienie informacji do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Zamawiający: Hydrokrusz Sp. z o.o
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, rzeka Odra, km 245,00 – 250,540,
Zakres prac Ansee: analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe Jednolitych Części Wód Powierzchniowych – JCWP i Podziemnych JCWPd;
Ocena wpływu na elementy hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne (bentos, ichtiofauna).

* Inwestor na podstawie sporządzonego opracowania otrzymał od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie złożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia inwestycja uzyskała decyzję środowiskową.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia