Mniej drukowania! Zmiany w ustawie OOŚ a liczba egzemplarzy KIP i ROOŚ w formie drukowanej

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 1890), wprowadziła zmiany w zakresie ilości egzemplarzy karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskowa, jakie wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć w formie pisemnej (drukowanej). Zmiany w tym zakresie weszły w życie z dniem 16 października 2023 roku.

Do dnia 15 października 2023 r. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkładało się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. Były to minimum 4 egzemplarze w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i jego lokalizacji, którego dotyczył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od dnia 16 października 2023 roku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. 

Należy mieć jednak na uwadze, że zapisy nowelizacji ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („ustawa OOŚ”), w tym zakresie dotyczą tylko nowych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tzn., wszczętych od dnia 16 października 2023 roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do zmiany przepisów art. 74 ust. 2 ustawy OOŚ,  w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe.Oznacza to, że w przypadku, kiedy wszczęcie postępowania nastąpiło przed dniem 16 października 2023 roku, na wniosek, do którego załącznikiem była karta informacyjna przedsięwzięcia, w sytuacji kiedy Inwestor zostanie zobowiązany do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo po dniu 15 października 2023 roku, raport należy złożyć w formie pisemnej (drukowanej) dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego, oczywiście wraz z jego wersją elektroniczną.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia