Nadzór środowiskowy

Co to jest?

Nadzór środowiskowy to szereg działań kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez specjalistów ds. zarządzania środowiskiem.

Ansee Consulting oferuje swoje wsparcie w tym zakresie, kontrolując i wskazując rozwiązania, w taki sposób, aby wykonawca nie był narażony na poniesienie odpowiedzialności karnej bądź administracyjnej za niedochowanie zaleceń i nakazów wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a także w dokumentach wykonawczych, takich jak Plan Funkcjonalno Użytkowy.

 

Zakres prac nadzoru środowiskowego:
  • Ocena doboru lokalizacji zaplecza budowy, baz magazynowo – materiałowych oraz sprzętu, wyznaczania miejsc do tankowania oraz naprawy sprzętu,
  • Sprawdzanie ochrony cieków przed zamulaniem,
  • Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń oraz wspólne opracowanie minimalizacji powstania zanieczyszczeń,
  • Koordynowanie oraz weryfikacja zgodności dokumentów dotyczących gospodarki odpadami,
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii mogących doprowadzić do skażenia środowiskowego,
  • Szkolenie pracowników w zakresie wymogów i zaleceń dotyczących ochrony środowiska na placu budowy.

Doświadczenie

Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Oświęcim

Nadzór środowiskowy podczas modernizacji lini kolejowej nr 8 Warszawa-Radom, LOT A – odcinek Okęcie-Czachówek Południowy

Nadzór kontrolny budowy gazociągu Lwówek-Krobia

Monitoring jakości powietrza – budowa autostrady A1

Monitoring wód podziemnych – budowa autostrady A1

Monitoring wód podziemnych – budowa drogi ekspresowej S6

Ewidencja odpadów

Trudne pytania

Kiedy wymagany jest nadzór środowiskowy?

W prawie Polskim i Europejskim nie ma jasno określonych przedsięwzięć wymagających takich działań. Każda inwestycje rozpatrywana jest osobno, duże znaczenie ma lokalizacja, charakter inwestycji oraz czas trwania inwestycji. Nadzór środowiskowy zaleca RDOŚ lub jest powoływany na życzenie świadomego i odpowiedzialnego Inwestora lub Zamawiającego.

Zalecenie RDOŚ, kryje się w decyzji środowiskowej pod postacią koordynacji wykonywanych prac pod kątem zabezpieczeń przed wpływem wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko powstających w trakcie budowy. I tak np. nadzór środowiskowy może dotyczyć przestrzegania norm z zakresu akustyki, wibracji, stężenia ropopochodnych substancji, utylizacji materiałów z placu budowy, analizy projektów budowlanych i wykonawczych pod względem zabezpieczeń służących ochronie środowiska, lokalizacji zapleczy, zagospodarowaniem oraz zabezpieczeniem terenu budowy przed wyciekiem substancji ropopochodnych.
Wiele doświadczonych firm, realizujących duże projekty, posiada wdrożone wysokie standardy realizacji inwestycji, a jednym z nich jest dbałość o stan środowiska, dlatego wypracowały własne procedury kontroli realizowanej inwestycji.

Co robi nadzór środowiskowy?

Nadzór środowiskowy ma za zadanie koordynowanie oraz weryfikacjach wykonanych zabezpieczeń wodno-glebowych przed zanieczyszczeniami mogącymi powstać podczas budowy. Dokonuje weryfikacji zgodności dokumentów związanych z gospodarka odpadami oraz jej minimalizacją. Przed rozpoczęciem prac uczestniczy w dokonywaniu lokalizacji zaplecza budowy oraz baz magazynowo-materiałowych oraz sprzętu.

Różnice między nadzorem środowiskowym a przyrodniczym?

Nadzór środowiskowy zajmuje się zarządzeniem środowiskiem nieożywionym mianowicie ( gospodarką odpadami, gospodarka wodno-glebową, zagospodarowaniem zapleczem budowy), natomiast nadzór przyrodniczy to szereg działań specjalisty przyrodnika, który dozoruje, aby budowa nie ingerowała w stan chronionych gatunków zwierząt, siedlisk, korytarzy migracyjnych zwierząt itd. lub ogranicza owe szkodliwe działania do minimum.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia