Nadzory przyrodnicze, środowiskowe i dendrologiczne

Usługi z zakresu nadzory przyrodnicze, środowiskowe i dendrologiczne

Są to działania dążące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Są decydującym elementem możliwości zrealizowania danej inwestycji.

Jest niezbędnym dokumentem w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i waloryzacji terenów. Jest przydatny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i bardzo istotny do wyceny robót. Wykonywany jest w celu określenia ilości drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem i wymagających wycinki lub przycięcia.

Przeprowadzenie działań interwencyjnych na terenie budowy w zakresie zwierząt. Uzyskiwanie pozwoleń na przenoszenie zwierząt i roślin chronionych, nadzór nad przenoszeniem, derogacje.

Działania kontrolne i dokumentacyjne prowadzone podczas realizacji inwestycji. W ich skład wchodzi koordynacja i weryfikacja wykonanych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami, weryfikacja zgodności dokumentów związanych z gospodarką odpadami, a także uczestnictwo w dokonywaniu lokalizacji zaplecza budowy, baz magazynowo-materiałowych oraz sprzętu.

Czynności kontrolne i dokumentacyjne przeprowadzane podczas realizacji inwestycji. Celem jest kontrola prac wykonywanych w strefie ochrony drzewostanu, pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w uzgodnieniach Zamawiającego i innych aktach prawnych z zakresu zieleni, tak aby Wykonawca mógł bez opóźnień realizować prace budowlane. Usługa obejmuje wsparcie Inwestora w zabezpieczaniu zieleni przewidzianej do pozostawienia i adaptacji. Zapewnia to bezpieczeństwo inwestycji i chroni przed ewentualnymi karami i opóźnieniami.

Czynności kontrolne i dokumentacyjne przeprowadzane podczas realizacji inwestycji przez przyrodników różnych specjalizacji. Celem jest pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w decyzji środowiskowej i aktach prawnych, zapobiegając opóźnieniom w realizacji i odpowiedzialności karnej bądź administracyjnej z powodu niespełnienia tych wytycznych.

Uzyskiwanie derogacji, czyli zgody na odstępstwa od zakazów obowiązujących względem chronionych gatunków roślin i zwierząt określonych w Ustawie o Ochronie Przyrody.

Dla Twojej inwestycji: nadzór dendrologiczny, przyrodniczy i środowiskowy

Zyskaj pewność, że Twoja inwestycja będzie realizowana w zgodzie
ze środowiskiem naturalnym oraz przepisami dotyczącymi jego ochrony. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia ekspertów Ansee Consulting.

Realizacje w kategorii:

Nadzory przyrodnicze, środowiskowe i dendrologiczne

Artykuły w kategorii:

Nadzory przyrodnicze, środowiskowe i dendrologiczne

No posts found matching your criteria. Please modify Query parameters to show posts.