Nowelizacja ustawy OOŚ

Wielkimi krokami zbliża się czas wprowadzenia w życie ustawy zmieniającej ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt ustawy został opublikowany 18 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Na ten moment nie ma ustalonej daty i ostatecznego wyglądu ustawy, ale przewiduje się, że nowelizacja wejdzie w życie w 2023 r.

Celem wprowadzenia zmian jest usprawnienie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Najważniejsze nadchodzące zmiany:

  • Ustawa usprawniająca ma wprowadzić obowiązek zamieszczania w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacji nie tylko o pokryciu nieruchomości szatą roślinną, ale także o zwierzętach oraz ich siedliskach. Wprost przy tym wskazano, że chodzi o zwierzęta wolno żyjące (dzikie). W założeniu ma to przyspieszyć procedurę, gdyż dotychczas zdarzało się, iż organ dodatkowo wzywał inwestora do uzupełnienia  KIP o tego rodzaju informacje. Przewiduje się też zmianę w zakresie obowiązku przedstawienia wyników inwentaryzacji przyrodniczej i ich formy w Raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a mianowicie konieczność przedstawienia wyników w formie opisowej i kartograficznej. W art. 66 ust. 1 punkt 2a będzie brzmiał następująco: „wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w formie opisowej i kartograficznej, wraz z opisem metodyki, stanowiące załącznik do raportu”;
  • Wzmocniona ma zostać rola regionalnego dyrektora ochrony środowiska w kontroli procesu inwestycyjnego dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach chronionego krajobrazu lub parku krajobrazowego. W takim wypadku zamiast (niewiążącej) opinii, RDOŚ będzie dokonywał uzgodnienia w formie postanowienia – będzie wypowiadał się zatem wiążąco dla organu wydającego decyzję. W praktyce nie zawsze organy uwzględniają warunki z postanowień uzgadniających wydawanych przez RDOŚ;
  • Projekt przewiduje  rozszerzenie zastosowania art. 136a ust. 1 pkt 1 ustawy ooś („Jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”) w taki sposób, aby przesłanką do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej było również naruszenie warunków korzystania ze środowiska zarówno w zakresie fazy realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia;
  • w art. 66 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis wariantów przedsięwzięcia uwzględniających rozwiązania dotyczące planowanego przedsięwzięcia, w zakresie technologii, lokalizacji lub innych jego istotnych parametrów, ze wskazaniem wariantu wybranego do realizacji, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska; racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska może być tożsamy z wariantem wybranym do realizacji albo racjonalnym wariantem alternatywnym.  Co jednocześnie oznacza, że wariant proponowany przez Inwestora jako wybrany do realizacji, nie musi być jednocześnie najkorzystniejszy dla środowiska.

Treść pozostałych zmian oraz uzasadnienie znajduje się pod tym adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359854/katalog/12880366#12880366

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia