Ocena oddziaływania na krajobraz

Co to jest?

Ocena oddziaływania inwestycji na krajobraz jest to wskazanie wpływu nowych obiektów pojawiających się w przestrzeni na istniejący krajobraz przyrodniczy lub kulturowy. Waloryzacja krajobrazu stanowi ocenę danego wnętrza krajobrazowego, czy widokowego (widocznych elementów otoczenia) pod względem walorów estetycznych.

Ocena ta jest niezobiektywizowana – uzależniona faktycznie od subiektywnego odbioru przestrzeni przez konkretnego obserwatora. Subiektywizm ten oraz brak jednoznacznej metody oceny poszczególnych elementów składowych krajobrazu sprawiają, iż waloryzacja krajobrazowa jest trudnym do przeprowadzenia procesem.
W ramach analizy oddziaływania na krajobraz wykonywane są zarówno opracowania stanowiące element raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jak również osobne opracowania tematyczne np. Studium Krajobrazu Kulturowego.

W ramach ekspertyz wizualnych firma Ansee Consulting opracowuje:

 • zasięg widoczności projektowanej inwestycji
 • zdjęcia modelujące widoczność inwestycji z różnych punktów
 • modele 3D inwestycji
 • ocenę oddziaływania inwestycji na krajobraz
 • ocenę oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowy
 • określenie punktów widokowych
 • analizę struktury elementów krajobrazu.

Doświadczenie

Wykonujemy analizy krajobrazowe dla inwestycji energetycznych, infrastrukturalnych i przemysłowych.
Nasze doświadczenie to m.in.:

 

 1. Studium widokowo-krajobrazowe dotyczące wartości kulturowych wsi Łosiów, Różyna i Strzelniki z uwzględnieniem rzeźby terenu i sylwet historycznych miejscowości oraz oceną wpływu współczesnych elementów technicznych (wiatraków) na krajobraz kulturowy – w ramach prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, woj. opolskie
 2. Studium Ochrony Krajobrazu Kulturowego dla zespołu elektrowni wiatrowych planowanych w Gminie Łyszkowice
 3. Analiza krajobrazowa na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanej farmy wiatrowej w gminach Mieszkowice i Dębno, województwo zachodniopomorskie
 4. Analiza krajobrazowa przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej w pobliżu miejscowości Wzdół Rządowy, woj. świętokrzyskie
 5. Studium Ochrony Krajobrazu Kulturowego dla zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w Gminie Leszno, woj. wielkopolskie
 6. Analiza krajobrazowa przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Jasna Góra w gminie Bogatynia, woj. dolnośląskie
 7. Studium krajobrazowo-widokowe na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla wsi Głuszyna i Brzezinka pod kątem lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Namysłów, województwo opolskie.

Trudne pytania

W jaki sposób wykonuje się analizę krajobrazową?

Specjalistyczną ocenę oddziaływania na krajobraz wykonuje się w 3 zasadniczych etapach, polegających na:

– opisie istniejącego krajobrazu istniejącego (opis taki sporządzany jest na podstawie inwentaryzacji terenowej, dokumentacji kartograficznej, informacji o obiektach i obszarach chronionych itp.)

– ocenie walorów danego krajobrazu

– opisie wprowadzanej w krajobraz inwestycji i ocenie wpływu tej inwestycji na dany krajobraz przyrodniczy i kulturowy

Co to jest ustawa krajobrazowa?

Ustawa krajobrazowa to potoczna nazwa ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774).

Ustawa ta, która wprowadza pewne regulacje w innych ustawach – głównym założeniem jest wprowadzenie ładu w otaczającej przestrzeni. W głównej mierze chodzi o przestrzenie miejskie, zurbanizowane i pozbycie się z przestrzeni reklam, plakatów, banerów bezładnie rozmieszczonych na budyniach, słupach, rusztowaniach. Ustawa wprowadza pewne sankcje za wprowadzenie zaburzeń łądu krajobrazowego. Ustawa ta wprowadza n. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wg której Rada Gminy w formie uchwały (na wzór mpzp), może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Co to jest dominanta krajobrazowa?

Główny akcent kompozycji architektonicznej lub urbanistycznej, mający atrybut wysokościowy bądź kubaturowy – np. budynek kościoła z wieżą na tle niskiej budowy wiejskiej, wieżowiec Skytower na tle panoramy Wrocławia.

Po co sporządza się Studium krajobrazowe?

Poprzez studium krajobrazowe dokonuje się analizy zasobów krajobrazowych oraz identyfikacji obszarów, na których ma być wprowadzony nowy, znaczący element (np. turbiny wiatrowe, duży zakład produkcyjny). Wnioskiem płynącym z takiej analizy powinna być odpowiedź, czy w danym obszarze nowe inwestycje mogą być lokalizowane, mogą być lokalizowane warunkowo, bądź nie powinny być lokalizowane ze względu na istniejące uwarunkowania.

Co to jest zasięg widoczności?

To pewna odległość z jakiej widzimy obiekty, czy elementy krajobrazu. Tutaj zasada określania jest dość prosta – im większy i wyższy obiekt, tym bardziej zwiększa się zasięg widoczności.

Kiedy się wykonuje analizę krajobrazową?

Na dzień dzisiejszy studium krajobrazowe wykonuje się na żądanie odpowiedniego organu na etapie wdrożenia pewnych dokumentów i wynikających z nich decyzji. Z reguły wykonuje się je na żądanie konserwatora zabytków na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub po opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), na etapie postanowienia i sporządzania raportu środowiskowego.

Czy można realizować inwestycje w Parku Krajobrazowym?

Wszystko zależy od treści uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego, czy Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz od rodzaju planowanej inwestycji np. inwestycje drogowe przebiegają przez obszary chronione krajobrazowe, ale innego rodzaju obiekty kubaturowe mogą nie dostać uzgodnienia na lokalizację – wszystko zależy od treści uchwały o utworzeniu danego obszaru i celu dla jakiego obszar chroniony został utworzony.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia