Ochrona klimatu

Usługi z zakresu ochrona klimatu

Aktywna polityka zarządzania ryzykiem suszy pozwala na ograniczenie zagrożeń i zminimalizowanie strat jakie mogą wyniknąć z jej powodu. W ramach usługi wykonane jest modelowanie ryzyka wystąpień suszy, a także planowanie zagospodarowania zieleni zatrzymującej wodę w gruncie.

Analiza zmian klimatycznych, skutków wywołanych przez zmiany klimatu, a także odporności na przewidywane klęski żywiołowe, w kontekście realizacji inwestycji. Analizy takie wymagane są zarówno na etapie wykonywania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jak i na potrzeby dofinansowań z funduszy unijnych.

Wykonywanie analiz satelitarnych terenów i obiektów przegrzewających się, modelowanie przepływów mas powietrza, a także ocena redukcji na systemy chłodzące z wykorzystaniem nasadzeń zieleni, w tym zielonych dachów. Analiza pozwala na ustalenie przyczyn występowania zjawiska, takich jak: cechy pokrycia terenu i dominacja powierzchni sztucznych, a także emisja ciepła antropogenicznego.

Ocena kondycji roślinności pozwala sprawdzić możliwość zaadaptowania się roślin do dynamicznych zmian klimatycznych.

Analiza wykonywana jest w celu określenia stopnia uciążliwości inwestycji dla środowiska i zdrowia ludzi pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz spełnienia obowiązujących norm jakości powietrza określonych przepisami. W ramach usługi możliwe jest wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wykorzystaniem referencyjnego modelu dyspersji zanieczyszczeń dla każdego rodzaju inwestycji.

Modelowanie procesów inicjowanych przez elementy zielono-niebieskiej infrastruktury, takich jak zacienienie czy zmiana sposobu akumulacji i oddawania energii z powierzchni gruntu. Zastosowanie zieleni, w szczególności zieleni wysokiej oraz odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi, korzystnie wpływa na warunki mikroklimatyczne danej okolicy.

Realizacje w kategorii:

Ochrona klimatu

Artykuły w kategorii:

Ochrona klimatu