Operat dendrologiczny

Co to jest?

Co to jest operat dendrologiczny? Co zawiera operat dendrologiczny?

Operat dendrologiczny jest dokumentem niezbędnym w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, a także przydatnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonywany jest w celu określenia ilości drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem i wymagających ewentualnej wycinki lub przycięcia konarów. Inwentaryzacja zieleni konieczna jest również do oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i waloryzacji terenów.

Operat dendrologiczny zawiera spis wszystkich drzew i krzewów na zadanym terenie w formie tabelarycznej wraz z poniższymi informacjami:
• nazwa polska i naukowa drzew i krzewów,
• obwód pnia (mierzonego na wysokości 130 cm i czasem 5 cm) podany w cm, powierzchnia krzewów,
• orientacyjna średnica korony mierzona w m,
• orientacyjna wysokość drzewa mierzona w m,
• uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewa, ich formy, wyglądu i pokroju.
Operat zawiera również mapę z lokalizacją drzew i krzewów oraz dokumentację fotograficzną. Wykonany jest na podstawie badań terenowych.

Ile kosztuje operat dendrologiczny? Od czego zależy cena operatu dendrologicznego?

Cena operatu dendrologicznego zależy przede wszystkim od wielkości terenu podlegającego badaniu (zasięgu inwestycji) oraz ilości drzew do zinwentaryzowania. Podczas kalkulacji kosztów istotne jest także uwzględnienie ekspertyzy przyrodniczej pod kątem zasiedlenia drzew przez chronione prawem gatunki np. owadów, ptaków, nietoperzy, porostów i mszaków.
Precyzyjne oszacowanie wydatków na wczesnym etapie planowania inwestycji pozwala na eliminowanie nadmiernych kosztów operacyjnych generowanych przez kary, utratę pozwoleń, odpowiedzialność związaną z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Czy zawsze należy uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów? Czy po nowelizacji prawa można wycinać drzewa bez pozwolenia?

Zezwolenia na wycinkę nie wymagają m.in.:

 • krzewy rosnące w skupisku o pow. do 25m²
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością urządzoną pełniącą funkcje ozdobne (z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni);
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 • drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (takie drzewa wymagają zgłoszenia do urzędu zamiaru ich usunięcia)
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (nowe przepisy)
 • drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni
 • drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu rosnące na wale przeciwpowodziowym, na międzywalu i usuwane ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych inwazyjnych – Bożodrzew gruczołowaty

Przy braku pewności czy dane drzewo lub krzew wymagają uzyskania zezwolenia na wycinkę bezpiecznie jest złożyć wniosek, a urzędnik oceni czy zezwolenie jest w danym przypadku wymagane.

Kto wydaje pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów?

Pozwolenie na wycinkę drzew i /lub krzewów wydaje właściwy organ:
• wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
• wojewódzki konserwator zabytków – na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Pozwolenie wydawane jest na wniosek posiadacza terenu (właściciela lub zarządcy terenu), na którym rośnie drzewo i/lub krzew do wycinki.

Uzgodnienia:

 • w granicach parku narodowego pozwolenia wydawane jest po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego;
 • • w granicach rezerwatu przyrody wymagane jest uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Jakie są opłaty za wycinkę drzew i krzewów? Ile kosztuje wycięcie drzewa? Czy zawsze pobiera się opłaty za wycinkę drzew i krzewów?

Opłaty naliczane są w zezwoleniu na wycięcie drzew i/lub krzewów a ich wysokość zależy od powierzchni pokrytej krzewami i od obwodu pnia drzewa. Maksymalne stawki za usuwanie drzew nie przekraczają 500 zł za każdy cm obwodu oraz 200 zł za m² powierzchni usuwanych krzewów.

Organ ma możliwość uzależnienia wydania zezwolenia na wycinkę od przesadzenia drzewa i/lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych i odroczenia wówczas terminu uiszczenia opłaty na trzy lata. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa i/lub krzewy po trzech latach zachowają żywotność lub nie obumrą z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność opłaty za usunięcie drzew i/lub krzewów się umarza.

Opłat nie pobiera się przy wycince drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi i w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych. Również jeżeli usunięcie drzew jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Opłacie nie podlega wycinką drzew nie wymagających uzyskiwania pozwolenia na wycinkę oraz drzew o obwodach (mierzonych na 130 cm) powyżej:

 1. a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 2. b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Opłat nie wymaga również wycinka krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m².

W przypadku wycięcia drzew i/lub krzewów bez uzyskania zezwolenia naliczana jest administracyjna kara pieniężna w wysokości dwukrotnej opłaty za ich usunięcie zgodnie z prawem. Kary naliczane są nie tylko w przypadku usunięcia drzewa i/lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia lecz również w przypadku zniszczenia drzewa i/lub krzewu oraz uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie jego korony.

Właściwie wykonany operat dendrologiczny zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i chroni przed ewentualnymi karami.

Co, gdy drzewo przeznaczone do wycinki zasiedlone jest przez chronione gatunki, jak pachnica dębowa czy kozioróg dębosz?

Występowanie ww. gatunków nie zawsze jest łatwe do stwierdzenia, dlatego w przypadku starych dziuplastych i próchniejących drzew przeznaczonych do wycinki należy również uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która należy dołączyć do wniosku o wycinkę. Po uzyskaniu zezwolenia ścięte drzewa należy przenieść w odpowiednie siedliskowo miejsce, zgodnie z wydanym zezwoleniem, aby umożliwić przeżycie zasiedlającym je owadom. Przenoszenie to, powinno odbyć się w obecności nadzoru przyrodniczego.
Podobnie rzecz się ma w przypadku drzew porośniętych przez chronione gatunki porostów czy mszaków.

Gdy na drzewie znajdują się gniazda ptasie to wycinka powinna być wykonana po za sezonem lęgowym (16 października – koniec lutego) i po wcześniejszym uzyskaniu zgody RDOŚ na odstępstwa dotyczące gatunków chronionych.
Wykonywana przez nas opinia ornitologiczna i chiropterologiczna umożliwia często realizację inwestycji bez opóźnień na budowie i koordynację prac budowlanych z przyrodą.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem musi przeprowadzić oględziny w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. Po stwierdzeniu ich występowania, postępowanie zostaje zawieszone do czasu przedłożenia zgody na odstępstwa od zakazów dot. gatunków chronionych. W związku z tym, aby uniknąć kar i opóźnień nasi pracownicy w pierwszym kroku uzyskiwania pozwolenia na wycinkę zalecają inwentaryzację gatunków chronionych.

Ważne jest, aby w odpowiednim czasie rozpocząć procedurę i sprawnie reagować na decyzje i zapytania z urzędu. Dlatego posiadamy wszystkich specjalistów w naszym biurze.

Czy zawsze uzyska się zezwolenie na wycinkę drzew?

Decyzja w zakresie zezwolenia na wycinkę ma charakter uznaniowy, dlatego planowaną wycinkę trzeba we wniosku bardzo dobrze uzasadnić. Organ może odmówić pozwolenia na wycinkę w przypadku drzew cennych przyrodniczo i zarazem niestwarzających zagrożenia dla życia i mienia. Wynika to z zapisów Ustawa o ochronie przyrody i obowiązku ochrony terenów zielonych i zadrzewień, której względy wymagają zachowania jak największej liczby wartościowych, cennych przyrodniczo drzew.
Dlatego, aby skutecznie prowadzić proces inwestycyjny niezbędna jest fachowa inwentaryzacja, a następnie planowe działania podjęte przez doświadczonych specjalistów.

Czy drzewa wymagają ochrony podczas realizacji prac? Jak zabezpieczyć drzewa podczas budowy?

Podczas realizacji inwestycji drzewa, które nie są przewidziane do wycinki (lub na których wycinkę nie uzyskano zezwolenia) powinny być odpowiednio chronione, dotyczy to zarówno korzeni, pnia i gałęzi. Najczęściej pnie zabezpiecza się za pomocą maty słomianej, geowłókniny lub odeskowuje w sposób nie naruszający kory, aby podczas wykonywania prac nie uległy uszkodzeniu. Korzenie w otwartych wykopach zabezpiecza się np. za pomocą geowłókniny, aby chronić przed przesuszeniem lub przemarznięciem. Konary, które np. uniemożliwiają poruszanie się sprzętu, powinny zostać podcięte przez wykwalifikowaną firmę zgodnie ze sztuką tak, aby nie doszło do zachwiania statyki drzewa.
Pełniąc nadzór dendrologiczny pomagamy inwestorowi zabezpieczyć  zieleń przewidzianą do pozostawienia i adaptacji.

W jakich okresach nie wolno wycinać drzew i dlaczego ?

Drzew i krzewów nie powinno się wycinać w okresie lęgowym ptaków, ponieważ stanowią siedlisko i miejsce rozrodu ptaków. Okres lęgowy dla większości gatunków mieści się w terminie od 1 marca do 15 października.
Termin możliwej wycinki zawsze podany jest w wydanym zezwoleniu na wycinkę i może się różnić, ponieważ okres lęgowy poszczególnych gatunków przypada w różnych terminach.
W szczególnych przypadkach możliwa jest wycinka w okresie lęgowym po uzyskaniu zezwolenia na odstępstwa od ochrony gatunkowej od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Podobnie jest z nietoperzami zamieszkującymi dziuple drzew.

Czy zawsze są wymagania odnośnie kompensacji po wycince drzew?

Organ ma możliwość uzależnienia wydania zezwolenia na wycinkę od przesadzenia drzewa i/lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych. Termin uiszczenia opłaty odroczony zostaje wtedy na trzy lata. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa i/lub krzewy po trzech latach zachowają żywotność lub nie obumrą z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność opłaty za usunięcie drzew i/lub krzewów się umarza. Czyli zamiast naliczonych opłat administracyjnych w zezwoleniu na wycinkę może znaleźć się zapis o konieczności wykonania nasadzeń. W takim przypadku wymagane może być wykonanie projektu nasadzeń zastępczych (projekt zieleni).
Wg zapisów Ustawy o ochronie przyrody nasadzenia zastępcze, rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowią kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska.

Doświadczenie

W swoim dorobku posiadamy wykonane inwentaryzacje zieleni i operaty dendrologiczne dla inwestycji kolejowych, drogowych i hydrotechnicznych w całym kraju, m.in.:

 

 • Operaty dendrologiczne dla potrzeb KIP-ów dla 6 cieków w ramach projektu: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, woj. małopolskie
 • Rozbudowa i zagospodarowanie stacji kolejowej w Gołuchowie , woj. wielkopolskie
 • Operat dendrologiczny i inwentaryzacja zieleni na potrzeby dokumentacji projektowej dla DK 22, woj. wielkopolskie
 • Inwentaryzacja zieleni na potrzeby prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom, woj. mazowieckie

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia