Opracowania ekofizjograficzne

Co to jest?

Opracowanie ekofizjograficzne to dokument, który jest opracowywany przed podjęciem prac nad projektami planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, czy też województw.

Cele takiego opracowania są następujące:

 1. dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych,
 2. zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym dokumentem planistycznym,
 3. zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska,
 4. eliminowanie lub ograniczania zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko,
 5. ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.

Wśród opracowań ekofizjograficznych możemy wyróżnić następujące rodzaje:

 • podstawowe, wykonywane na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy/województwa dla obszaru objętego tym planem,
 • problemowe, wykonywane w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości i zasięgów konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, dla obszaru, który nie musi pokrywać się z zasięgiem opracowania podstawowego.

Zakres opracowania regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 155, poz. 1298).

Doświadczenie

Ansee Consulting posiada w swoim portfolio kilkanaście projektów, gdzie wykonywano opracowanie ekofizjograficzne, a które w następstwie było bazą do wykonywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wśród nich były to:

 • Opracowanie ekofizjograficzne gminy Kąty Wrocławskie;
 • Opracowanie ekofizjograficzne obszarów przeznaczonych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lewin Brzeski;
 • Opracowanie ekofizjograficzne obszarów przeznaczonych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Byczyna.

Przy opracowaniu ekofizjograficznym wykorzystujemy różne metody i narzędzia, takie jak:

 • dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego gminy Kąty Wrocławskie – inwentaryzacja przyrodnicza i roczny monitoring ptaków i nietoperzy;
 • dla MPZP Lewin Brzeski – analiza krajobrazowa;
 • dla MPZP Byczyna – techniki GIS i związane z nimi modelowania terenu;
 • dla potrzeb zmian w MPZP dla wyciągu narciarskiego na Wielką Sowę – całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca siedliska, rośliny, grzyby i porosty, bezkręgowce, w tym owady, płazy, gady, ssaki, nietoperze i ptaki.

Trudne pytania

Czy wymagane jest opracowanie ekofizjograficzne?

Obowiązek sporządzenia ekofizjografii wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku (tj Dz.U. z 2016 poz. 672, 831, 903, 150, 1427) – art. 72 pkt 4 i 5. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Środowiska określa zakres i strukturę opracowań ekofizjograficznych. Należy pamiętać, że właściwe sporządzenie opracowania ekofizjograficznego problemowego pozwala na wczesnym etapie inwestycyjnym rozpoznać uwarunkowania przyrodnicze i zmniejszyć ewentualne koszty, czas i ryzyka całego procesu.

Czy inwentaryzacja przyrodnicza na cele problemowego opracowania ekofizjograficznego powinna trwać rok?

Problemowe opracowanie ekofizjograficzne wykonywane jest, by właściwie rozpoznać dany „problem”. Metodyka prac terenowych, a więc i czas trwania inwentaryzacji przyrodniczej powinny pozwolić rozpoznać na tyle dane zagadnienie, by w późniejszych etapach planowania przestrzennego nie stwierdzono znacząco negatywnego wpływu na środowisko. W terenach cennych przyrodniczo, zróżnicowanych pod kątem siedlisk, a dodatkowo zagospodarowywanych szczegółowo np. domki jednorodzinne, wyciąg narciarski, pensjonat czy OZE inwentaryzacja przyrodnicza powinna objąć wszystkie okresy wegetacyjne w ciągu roku i wykluczyć bądź zmniejszyć ryzyko dla inwestora.

Czy inwentaryzację przyrodniczą sporządzoną w ramach opracowania ekofizjograficznego mogę wykorzystać do prognozy bądź raportu OOŚ?

Właściwie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykonywana w ramach opracowania ekofizjograficznego może być wykorzystana na cele dalszych procesów inwestycyjnych. Oczywiście, należy pamiętać, że inwentaryzacja opisuje stań środowiska przyrodniczego na dany czas, więc z czasem może ulec przedawnieniu, bądź konieczności skrótowej weryfikacji.

Czy istnieje jeden schemat wykonywania opracowania ekofizjograficznego?

W zależności od potrzeb sporządzamy opracowania ekofizjograficzne zarówno podstawowe, jak i problemowe.

 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe jest opracowaniem wzorującym się w dużej mierze na istniejących dokumentach i inwentaryzacjach przyrodniczych.
 • Dużo bardziej skomplikowane jest planowanie zagospodarowania terenów na obszarach wartościowych przyrodniczo, które wymagać może opracowania ekofizjograficznego problemowego, związanego najczęściej z roczną inwentaryzacją przyrodniczą.
  Zespół przyrodników Ansee Consulting jest w stanie szybko przeprowadzić rozpoznanie przyrodnicze terenu i sporządzić adekwatną metodykę inwentaryzacji przyrodniczej, by po jej przeprowadzeniu opracowanie ekofizjograficzne pomocne było przy realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarach Natura 2000 i innych cennych przyrodniczo.

Problemowe opracowanie ekofizjograficzne pozwala na wczesnym etapie planowania przyszłych inwestycji zweryfikować założenia planistyczne i dostosować je do występujących uwarunkowań przyrodniczych. Takie podejście pozwala również oszacować ryzyka środowiskowe oraz zminimalizować czas i ryzyko procesów inwestycyjnych. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne najczęściej wykonujemy, gdy inwestycje planowane są na obszarach Natura 2000 tj. Specjalnych Obszarach Ochrony czy Obszarach Specjalnej Ochrony, jak również otulinach Parków Narodowych.

Wykorzystanie tak sporządzonych opracowań ekofizjograficznych niesie w dalszej kolejności swoje następstwa, gdyż są one wykorzystywane przy prognozach oddziaływania na środowisko, czy nawet dalszych etapach inwestycyjnych – raportach środowiskowych. Dlatego też, biorąc udział przy całym procesie inwestycyjnym, wiemy jak ważne jest rzetelne podejście do sporządzenia opracowania ekofizjograficznego i inwentaryzacji przyrodniczej.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia