Plany Zadań Ochronnych

Joanna Kaszewska-Mejer prezentuje wyniki badań na I spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050.

Od marca 2012 r. nasza firma opracowuje Plany Zadań Ochronnych dla czterech obszarów Natura 2000: Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, Ostoja nad Bobrem PLH020054, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071.

Dotychczas we współpracy z przyrodnikami przeprowadziliśmy badania terenowe mające na celu weryfikację istniejących danych a także uzupełnienie ich o nowe informacje przyrodnicze. Wyniki przeprowadzonych badań dały nam podstawę do wnioskowania na temat stanu zachowania poszczególnych przedmiotów ochrony. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielami nadleśnictw, samorządów, organów zainteresowanych obszarem w celu zaangażowania ich w prace przy tworzeniu projektu Planu Zadań Ochronnych. Dzięki zebranym informacjom przyrodniczym oraz dzięki współpracy z właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszarów Natura 2000 przedstawiliśmy propozycje zmian przebiegu ich granic. Wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy serie spotkań, na których wyłoniono Zespół Lokalnej Współpracy – przedstawicieli lokalnych grup interesu (właścicieli, rolników, przedsiębiorców lub zarządców działających w granicach obszaru), przedstawicieli nadleśnictw, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organów zainteresowanych obszarem i zaprezentowano wyniki naszych badań. Obecnie zakończyliśmy I etap prac i przekazaliśmy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu do zaopiniowania Projekty Planów Zadań Ochronnych dla wszystkich czterech obszarów Natura 2000. Przed nami II etap – opracowanie zagrożeń i działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony.

Autor: dr inż. Joanna Łaydanowicz¹

¹specjalista ds. Natura 2000, ansee consulting Specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia