Prognoza oddziaływania MPZP

Co to jest?

Prognoza oddziaływania na środowisko, jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji albo inne podmioty wykonujące funkcje publiczne.

Do tych dokumentów należą:

 • koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego;
 • polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • pozostałe polityki, strategie, plany i programy, jeżeli ich realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony;
 • dokumenty inne niż wymienione, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja ich postanowień może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Bardzo często w ramach uchwalania planów miejscowych prognozy środowiskowe są traktowane schematycznie i bez szczególnego rozważenia faktycznych wpływów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: mpzp) na środowisko i życie człowieka. Temat wpływu na środowisko przyrodnicze, bioróżnorodność, klimat (też klimat lokalny) czy wody ujmowane są pobieżnie. Rodzi to wiele konsekwencji w późniejszych etapach inwestycyjnych, w szczególności, gdy miejscowy plan uchwalany jest dla pojedynczej inwestycji, w tym inwestycji na obszarach Natura 2000. Wówczas często pojawia się problem, iż mimo uchwalonego mpzp inwestor dowiaduje się w ramach procedury oddziaływania na środowisko, że jego inwestycja nie może zostać zrealizowana ze względu na znacząco negatywne oddziaływanie.

By zapobiegać takim przypadkom prognoza oddziaływania na środowisko powinna już na tym etapie planistycznym rozważyć wszystkie możliwe ryzyka (dopasowane oczywiście do szczegółowości mpzp), co pozwala inwestorowi na podjęcie odpowiednich działań na wczesnym etapie planowania inwestycji i tym samym często pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

W ramach tych opracowań, bądź przed ich rozpoczęciem oferujemy:

 • sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,
 • przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej,
 • sporządzenie opinii przyrodniczej,
 • wsparcia doświadczonych specjalistów podczas procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • konsultacje środowiskowe na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • konsultacje prawne.

Nasz zespół składa się z szeregu specjalistów, którzy spełniają wymogi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w której od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono dodatkowy art. 74a który precyzuje, kto może być autorem prognozy oddziaływania na środowisko.

Doświadczenie

Realizowaliśmy różnego rodzaju strategiczne oceny oddziaływania na środowisko. Ze względów prywatnych działań inwestycyjnych dotyczą one przede wszystkim miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Były to:

prognozy dla MPZP rozwoju zabudowy w miejscowościach:

 • Osiedle Nad Rudzianką
 • Golęcino Gocław Port
 • Namysłów
 • Poznań Lotnisko
 • Jelcz-Laskowice

jak również pod konkretne inwestycje:

 • kopalnia pod Opolem
 • dla elektrowni wiatrowych m.in. w Lewinie Brzeskim, Puchaczowie, Byczynie, Kożuchowie

czy też specjalistyczne ekspertyzy dla potrzeb prognozy oddziaływania na środowisko:

 • inwentaryzacje dla opracowań ekofizjograficznych np. Wyciąg na Wielką Sowę
 • inwentaryzacja pod Wrocław
 • poprawa negatywnie opiniowanego MPZP pod Stację Elektroenergetyczną Dunowo.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia