Raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (potocznie: raport OOŚ, raport środowiskowy) jest nieodłącznym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej też decyzją środowiskową).

Wykonuje się go dla:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa);
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa), dla których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres i wymogi Raportu OOŚ regulują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Autorem Raportu OOŚ musi być osoba o odpowiednim wykształceniu lub doświadczeniu:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Dobrze sporządzona dokumentacja i rzetelnie wykonana ocena oddziaływania to gwarancja sprawnego i skutecznego uzyskania decyzji środowiskowej, dzięki której możliwa będzie realizacja zamierzenia inwestycyjnego.

Specjaliści Ansee Consulting wspierają inwestora na każdym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, od momentu wyboru lokalizacji inwestycji, poprzez kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aż do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

W zakres prac firmy wchodzi zarówno szeroko pojęty konsulting, sporządzanie odpowiednich ekspertyz, badań (inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring ornitologiczny, chiropterologiczny), analiz (analiza migotania cienia,analiza krajobrazowa, analiza gis), jak również koordynowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego.
Dbałość o interes Inwestora jest stawiana na pierwszym miejscu, w związku z czym przy skomplikowanych procedurach administracyjnych firma Ansee Consulting ściśle współpracuje z kancelarią prawną.

Sprawy „trudne” i „niemożliwe” często udaje się zrealizować z pozytywnym skutkiem.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia