RENEXPO 2015. Trendy w hydrotechnice

Renexpo 2015Trendy w hydroenergetyce.
Jak będzie wyglądała polska hydroenergetyka w najbliższych latach?

Podczas Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej RENEXPO 2015 podniesiono szanse i ograniczenia, przed jakimi stoi polska hydroenergetyka. Szczególną uwagę zwrócono na trudności natury administracyjne i prawnej – na ich nieprecyzyjność oraz chaos panujący w zarządzaniu zasobami wodnymi i gospodarką wodną.
Według przedstawicieli środowiska zapisy w aktach prawnych, w decyzjach administracyjnych i w postanowieniach powinny,  precyzować:

  • zarządców urządzeniami wodnymi,
  • obowiązki użytkowników urządzeń i budowli wodnych,
  • zakres odpowiedzialności  użytkowników urządzeń i budowli wodnych.

Prognozuje się, że rozwój hydroenergetyki w Polsce będzie opierał się na wykorzystaniu i dostosowaniu już istniejących obiektów piętrzących. Podejściu takiemu sprzyjać ma „Polityka energetyczna państwa do roku 2030”. W dokumencie tym określono jakie działania zostaną podjęte w celu umożliwienia rozwoju tej gałęzi Odnawialnych Źródeł Energii. Niestety do dzisiaj zrealizowano jedynie inwentaryzację takich obiektów, a pozostałe zapisy, takie jak „wypracowanie udostępniania istniejących urządzeń piętrzących…” pozostają jedynie na papierze.

Biorąc pod uwagę istniejące trudności w rozwoju energetyki wodnej trzeba żywić nadzieję, że środowisko hydroenergetyków będzie w stanie kontynuować rozwój OZE i wypracuje porozumienie zarówno z zarządzającymi gospodarką wodną jak i bezpieczeństwem energetycznym kraju. Jak ważne jest dywersyfikowanie źródeł energii pokazuje przykład z sierpnia tego roku, kiedy to elektrownie wodne mogły zwiększać produkcję energii w czasie największego zapotrzebowania, a ceny za kilowatogodzinę w tych momentach rosły kilkunastokrotnie.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia