Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Wykonanie opracowania przyrodniczego na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565”


Zamawiający: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Lokalizacja: woj. lubelskie
Wielkość inwestycji: długość ok.35 km
Zakres prac Ansee:

  • inwentaryzacja przyrodnicza pod kątem występowania gatunków chronionych, obszaru zagrożonego zniszczeniem w wyniku realizacji inwestycji, w szczególności w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Tyśmienicy”;
  • Określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000 „Dolina Tyśmienicy”, stwierdzone gatunki chronione, siedliska przyrodnicze, korytarze ekologiczne, biologiczne aspekty ekosystemu rzeki Tyśmienicy, Wieprza i Piwonii;
  • Wskazanie działań zapobiegawczych, ograniczających, minimalizujących i kompensujących wpływ inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze środowiska;

*Raport środowiskowy, którego jesteśmy współautorami, został pozytywnie oceniony, w związku z czym inwestycja modernizacji drogi wojewódzkiej nr 815 uzyskała decyzję środowiskową wydaną w grudniu 2016 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia