Ryzyko kolizji ptaków i nietoperzy z turbinami – sposób na minimalizację

Ryzyko kolizji rośnie wraz ze wzrostem wykorzystania przestrzeni omiatanej przez turbiny; im większa liczba przelotów tym większe ryzyko zderzeń. Dodatkowo znaczenie ma sama lokalizacja w obrębie struktur krajobrazu wykorzystywanych przez te zwierzęta. Wyłączanie turbin na wskazanie (“na żądanie”) jest również sposobem minimalizacji kolizji wykazywanym podczas monitoringu porealizacyjnego ptaków i nietoperzy. Dotyczy ono w szczególności sytuacji, gdy na etapie monitoringu przedrealizacyjnego nie było możliwe właściwe oszacowanie tych ryzyk (w szczególności gdy monitoring obejmował jeden sezon, który nie był reprezentacyjny dla danej lokalizacji np. okres susz), bądź gdy zmieniły się uwarunkowania podczas budowy turbin. Wyłączenia takie mogą obejmować odpowiednie okresy, pory dnia bądź uwarunkowania pogodowe, w których spodziewana jest największa aktywność ptaków czy nietoperzy. Możliwa jest również bezpośrednia obserwacja ptaków i nietoperzy przy pracujących turbinach, zarówno w postaci obserwatora ornitologa i chiropterologa, bądź z wykorzystaniem urządzeń automatycznych typu radar, kamera. Wtedy następuje zindywidualizowana decyzja o wstrzymaniu pracy wiatraka.

Chcesz porozmawiać
o tym temacie?

Chętnie doradzimy
na bezpłatnej konsultacji

Karolina Kudra

Business Development Manager

W polskim porządku prawnym, powyższe jest głównie stosowane w zapisach Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, gdzie podawane są konkretne terminy wyłączenia danych turbin, zaś sporadycznie wprowadzane jako wynik monitoringu porealizacyjnego. Niemniej jednak dla wielu jednostek finansujących monitoring porealizacyjny jest wymagany, również ze wskazaniem konieczności “wyłączania na żądanie”, choć łączy się to ze stratami w produktywności turbin wiatrowych. Przy długich wyłączeniach prewencyjnie wskazywanych na etapie raportu o ocenie oddziaływania na środowisko należy rozważyć możliwość zastosowanie właśnie “wyłączeń na żądanie”, jednocześnie sposób tego działania winien być szczegółowo opisany w decyzji środowiskowej i sumiennie wdrażany na etapie eksploatacji. Założenia tak zaplanowanego monitoringu porealizacyjnego powinny szczegółowo opisywać warunki w jakich należy podjąć odpowiednią decyzję np. przy jakiej liczbie ptaków danego gatunku przelatujących w obrębie turbin należy te turbiny zatrzymać.

Wskazane wyżej podejście zmniejsza kolizyjność zwierząt z turbinami wiatrowymi, redukuje utratę produktywności przy okresach długich wyłączeń i zapewnia jednostki finansujące o przemyślanym podejściu do inwestycji.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia