Stacja elektroenergetyczna Praga. Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV wraz z oceną przewidywanego oddziaływania inwestycji na środowisko


Zleceniodawca: PSE Inwestycje S.A.
Lokalizacja: Warszawa
Wielkość inwestycji: łączny obszar inwentaryzacji ok 50 ha
Zakres prac Ansee: analiza przewidywanego oddziaływania na środowisko na etapie budowy i eksploatacji, zaproponowanie środków minimalizujących adekwatnych do stwierdzonego oddziaływania; inwentaryzacja przyrodnicza dla trzech wariantów lokalizacji stacji w bliskiej odległości od obszarów Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody;
Badaniami objęto: stanowiska lęgowe ptaków, w tym gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz migracje ptaków podczas wędrówki wiosennej, kolonie rozrodcze i migracje sezonowe nietoperzy, stanowiska ssaków oraz ich korytarze migracyjne, stanowiska herpetofauny wraz z wyznaczeniem szlaków ich migracji, stanowiska i siedliska chronionych gatunków bezkręgowców, siedliska przyrodnicze i stanowiska chronionych gatunków roślin, stanowiska chronionych gatunków grzybów.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia