Wydobycie kruszywa z Odry. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Sporządzenie Raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na poborze rumowiska z koryta Odry.

Zamawiający: Hydrokrusz Sp. z o.o
Lokalizacja: województwo dolnośląskie, gm. Czernice i Siechnice, rzeka Odra, km 234,500 – 240,000,
Zakres prac Ansee: Raport środowiskowy dla kopalni kruszywa;
Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, gatunków chronionych roślin, inwentaryzacja grzybów, bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków, ssaków – w tym nietoperzy;
Analiza wpływu inwestycji na obszary Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002 i Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Grądy w dolinie Odry PLH020017;
Analiza wpływu inwestycji na zmianę poziomu zwierciadła wód gruntowych, analiza oddziaływania akustycznego inwestycji,
Ocena wpływu inwestycji na klimat oraz wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie inwestycji;
Ocena oddziaływania na Jednolite Części Wód zgodnie z Ramową Dyrektywa Wodną.
Wsparcie merytoryczne dla inwestora w procedurze administracyjnej.

*Na podstawie sporządzonego raportu i wsparcia na etapie proceduralnym, Inwestor uzyskał decyzje środowiskową dla rzeczowej inwestycji.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia