Z Ministrem o roli urbanisty w ochronie środowiska

3 kwietnia 2017 roku we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem ekspertów w kwestii propozycji zapisów kodeksu urbanistyczno – budowlanego. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski opowiedział o postępach prac legislacyjnych.

Jednym z bardzo ważnych elementów Kodeksu urbanistyczno budowlanego ma być konieczność złożenia egzaminu państwowego przez urbanistę oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji.
Wzrost świadomości i odpowiedzialności wielu urbanistów przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego nie tylko w kwestii ładu przestrzennego, ale również kwestii środowiska, w tym też klimatu. Dotychczasowe prognozy oddziaływania na środowisko sporządzane w ramach Strategicznych ocen oddziaływania na środowisko pozostawiają wiele do życzenia. Często realizowane są na zasadzie „kopiuj – wklej” bez rozważenia faktycznych skutków realizacji założeń planów miejscowych.

Zdarza się, że dostajemy zapytanie z prośbą o pomoc przy prognozach miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego (w skrócie mpzp) w sytuacjach, gdzie zostały one negatywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Oczywiście, dotyczy to głównie obszarów przyrodniczo cennych, jednakże pokazuje, z jak bardzo lakonicznym podejściem do tematu mamy do czynienia.
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji mpzp powinna być narzędziem pomocnym przy realizacji planu miejscowego i wpływać pozytywnie na faktyczne zagospodarowanie gminy. Chodzi tu nie tylko o ocenę wpływu na środowisko przyrodnicze, ale pośrednio również na poprawę klimatu, zmniejszenie ryzyka powodzi i susz, jak również ochronę gleb. Ma to również wpływ na poprawę warunków życia ludzi, jak również z punktu widzenia gospodarczego na wzrost wartości gruntów i chęci zainwestowania na terenach danej gminy.

Szybkie zagospodarowanie miast, często realizowane chaotycznie, pozbawione terenów zielonych prowadzi do coraz szybszej utraty wartości gruntów, i wpływa na migrację ludności w tereny podmiejskie i wiejskie.

Od wielu lat współpracujemy z urbanistami wspierając ich przy procedurach środowiskowych. Dzięki wprowadzanym zmianom zawód urbanisty nie będzie postrzegany jedynie jako środek do realizacji wymaganych prawem elementów, ale jako zawód społecznie odpowiedzialnego specjalisty wspomagającego środowisko życia człowieka poprzez kształtowanie otoczenia.

Więcej o spotkaniu i pracy ministerstwa na stronie http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797674-p_5.htm

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia