Zarządzanie bioróżnorodnością

Usługi z zakresu zarządzania bioróżnorodnością

Zbudowanie i wdrożenie strategii, które wspierają bioróżnorodność poprzez zarządzanie siedliskami i gatunkami chronionymi. Umożliwia złagodzenie skutków wpływu przedsięwzięcia na bioróżnorodność.

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 polega na przeprowadzeniu analizy czy dane przedsięwzięcie może istotnie pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków, dla których ochrony obszar ten został utworzony, wpłynąć negatywnie na integralność obszaru oraz spójność całej sieci Natura 2000.

W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej zespół specjalistów dobiera gatunki roślin odpowiadające danemu siedlisku, sprzyjające poprawie warunków wodno-gruntowych oraz odporne na postępujące zmiany klimatyczne.

Dokładne sprawdzenie i merytoryczna ocena dokumentacji pod kątem poprawności zaplanowanych i przeprowadzonych działań inwentaryzacyjnych, analiz danych oraz końcowych wniosków i propozycji działań kompensujących i minimalizujących. Celem takiego audytu jest kontrolowanie i korygowanie działań podwykonawców, które mogłyby uniemożliwić, utrudnić lub opóźnić terminową realizację inwestycji oraz opłacalną eksploatację.

Oszacowanie wpływu na usługi ekosystemowe, takie jak zaopatrzeniowe (np. dostęp do wody pitnej, zbieranie plonów), regulacyjne i utrzymujące (np. kontrola erozji i gromadzenia osadów) oraz kulturowe (np. rekreacja).

Projekty nasadzeń zwiększających bioróżnorodność na terenie inwestycji. Stosowanie nasadzeń kompensacyjnych i wyrównujących.

Zastosowanie technologii wspierającej łagodzenie skutków zmian klimatycznych w budownictwie, energetyce, gospodarce wodnej, leśnictwie, rolnictwie i transporcie. Działania adaptacyjne ukierunkowane są także na ochronę różnorodności biologicznej oraz szczególnie wrażliwych ekosystemów.

Realizacje w kategorii:

Zarządzanie bioróżnorodnością

Artykuły w kategorii:

Zarządzanie bioróżnorodnością