Zmiana zapisów decyzji środowiskowej

Czy można zmienić zapisy zawarte w decyzji środowiskowej?
Kto może złożyć wniosek o zmianę decyzji?
Kiedy można zmienić decyzję środowiskową?

Czy do wniosku o zmianę decyzji należy po raz kolejny załączyć mapy, wypisy?

W ostatnim czasie obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszych Klientów z branży odnawialnych źródeł energii tematem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej „decyzja środowiskowa”). Niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników, które wielu Inwestorów determinuje do takiego działania (w szczególności z zakresu energetyki wiatrowej) jest uchwalona niedawno ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478).

Ustawa ta wprowadza system aukcyjny, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2016 r. i zastąpi on dotychczasowy system wsparcia dla energii odnawialnych – tzw. „zielone certyfikaty”. Według nowego systemu wsparcia, Inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują najbardziej atrakcyjną cenę energii, otrzymają prawo do odsprzedaży jej do sieci po stałej cenie przez okres 15 lat. Takie rozwiązanie daje największe szanse na wygranie aukcji tylko najlepszym projektom o dużej produktywności. W związku z powyższym, spora część branży wiatrowej dokonuje obecnie przeglądu swoich projektów, które nie mają szans powstać w 2015 roku i tym samym skorzystać z dopłat w postaci „zielonych certyfikatów”. Ogromny wpływ na takie działanie ma niewątpliwie bardzo dynamiczny rozwój technologii samych turbin wiatrowych. Jeszcze 4-5 lat temu dominowały turbiny o mocy 1,5 – 2,0 MW i wieżach poniżej 100 m n.p.t., natomiast obecnie widać wyraźnie, że moc nominalna turbin jest znacznie wyższa (około 3,0 – 3,5 MW) i są one coraz większe (zarówno wieża, jak i rotor). Coraz to nowsze modele turbin pozwalają na lokalizowanie ich na terenach o słabszej wietrzności, jak również są coraz bardziej efektywne energetycznie.

Powyższe czynniki spowodowały, że nasi Klienci decydują się na zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, aby ich projekty były bardziej konkurencyjne podczas nadchodzących aukcji OZE. Większość z tych zmian mieści się w zakresie: zwiększenia mocy nominalnej turbin, zwiększenia wysokości wież czy średnicy gondoli.

Czy można zmienić zapisy w decyzji środowiskowej?

Możliwość uzyskania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) – dalej „ustawa ooś”: „Art. 87: Przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Należy tutaj jeszcze wspomnieć zapisy art. 8 ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804), gdzie czytamy: „Art. 8: Do zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym nowelizacją”.

Kiedy i kto może zmienić decyzję środowiskową?

Na wstępie należy podkreślić, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest możliwa zasadniczo o ile inwestycja nie została zrealizowana. Po zrealizowaniu inwestycji zmiana może dotyczyć tych elementów decyzji, które znajdują zastosowanie także po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu (np. konieczności wykonania analizy porealizacyjnej). Jeśli inwestycja jest natomiast w trakcie realizacji, zmiana może dotyczyć tylko tej czynności, która jeszcze nie została zrealizowana.
Należy także zaznaczyć, że zakres zmiany decyzji środowiskowej uzależniony jest od wniosku Inwestora i może nastąpić tylko w tym elemencie, jaki został wskazany przez Inwestora we wniosku o zmianę decyzji. Oznacza to, że Inwestor uruchamiający procedurę zmiany decyzji środowiskowej nie musi obawiać się, że we wszczętym przez niego postępowaniu zmianie, bez jego zgody, ulegną także inne zapisy decyzji środowiskowej, o których zmianę nie występował. Zmiana decyzji środowiskowej nie jest jednak obowiązkiem organu, ale elementem tzw. uznania administracyjnego. Może się zdarzyć zatem tak, że Organ prowadzący postępowanie uzależniać będzie swoją zgodę na wnioskowaną zmianę decyzji środowiskowej od dokonania zmiany także w obrębie innych postanowień decyzji, niż te objęte wnioskiem. Wówczas jednak Organ musi o powyższym fakcie poinformować Inwestora umożliwiając mu odpowiednią korektę wniosku o zmianę decyzji. Inwestor oczywiście nie musi się zgodzić na sugestię Organu, ale wówczas musi liczyć się z wydaniem przez Organ decyzji odmawiającej zmiany decyzji środowiskowej – co równoznaczne będzie z pozostawieniem w mocy decyzji środowiskowej w pierwotnym brzmieniu.
Zmiana decyzji środowiskowej, jak i odmowa dokonania wnioskowanej zmiany, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej służy odwołanie do organu wyższego stopnia, a od decyzji organu odwoławczego – skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Uprawnienia do odwołania od decyzji przysługują wszystkim stronom postępowania o zmianę decyzji środowiskowej, nie tylko zaś samemu inwestorowi.

Czy do wniosku o zmianę decyzji należy po raz kolejny załączyć mapy, wypisy?

Istotnym praktycznym aspektem procedury zmiany decyzji środowiskowej jest kwestia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej. Zagadnienie to reguluje art. 74 ustawy oośw zw. z art. 87 ustawy ooś, z których wynika, że do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej należy załączyć takie same dokumenty, jak do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej tj.:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach i zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
4. wypisy z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
5. jeśli organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, to należy również załączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.

Najważniejszym dokumentem jest tutaj dobrze sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia, która powinna zawierać w sobie wszystkie elementy wynikające z art. 3 i 63 ustawy ooś, jak również omówić należałoby szczegółowo zmiany, które wprowadzono w projekcie inwestycji, a także ocenić wpływ na środowisko tych zmian. Taka rozbudowana karta informacyjna przedsięwzięcia daje duże szanse, aby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał pozytywną opinię i nie widział konieczności dokonywania kolejnej pełnej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym Inwestor w szybkim czasie miał zmienioną decyzję środowiskową i mógł realizować swoje cele biznesowe.

mgr Michał Roszyk
Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia