Zmiany w przepisach prawa dotyczące ocen oddziaływania na środowisko

Zmiany w przepisach prawa dotyczące ocen oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. ‘o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw’ wprowadziła kilka nowelizacji, które wpływają zarówno na czas jak i koszty uzyskania decyzji środowiskowej.

Jednym z ważniejszych zapisów jest ten dotyczący mapy sytuacyjno- wysokościowej.

Nowelizacja art. 74 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 96 ust. 4 pkt. 4 pozwoliła na znaczne uproszczenie procedury związanej z postanowieniem w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia poszczególnych danych organowi prowadzącemu postępowanie m.in. regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

Art. 74. ust. 1 pkt. 4 określa, iż w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji (szczegóły zawarte w art. 72 ust. 1 pkt. 4-5) prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zamiast kopii mapy papierowej lub elektronicznej należy przedłożyć mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe w skali umożliwiającej odczytanie.

Art. 96 ust. 3 w dokładnie ten sam sposób odnosi się do mapy zawierającej dane sytuacyjne i wysokościowe.

Aby pozyskać mapę w wersji papierowej lub elektronicznej należy w przypadku Wrocławia zwrócić się do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), odpowiedniego do miejsca, w którym będzie realizowana inwestycja. Opłata w przypadku Wrocławia wynosi w wersji elektronicznej 12zł za 1 hektar terenu, a w przypadku wersji papierowej kolorowej 23 zł, czarno-białej 16zł.
W wersji papierowej jeden hektar terenu przedstawiony jest na jednej stronie A4.

Nowelizacja art. 74 ust. 1 oraz art. 96 ust. 3 pozwoliła na usprawnienie prac związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Warto zaznaczyć, że głównymi problemami były nie tylko zwiększone koszty inwestycji, w związku z opłatami za pozyskanie map czy zbyt długi czas oczekiwania na ich przygotowanie i udostępnienie, ale przede wszystkim brak całkowitego skartowania terenu Polski mapą sytuacyjno-wysokościową, co rodziło duże problemy formalne. Obecne przepisy pozwalają złożyć mapę, która będzie przedstawiała dane o sytuacji i wysokości co daje inwestorowi możliwość przygotowania map z danych łatwo dostępnych.

[button link=”http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001712″ color=”green”] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. ‘o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw’ [/button]

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia